EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

 

 

 

Secţiunea 1

Titlul proiectului

 

LEGEA PERSOANELOR CARE AU AVUT DE SUFERIT ĪN URMA

REVOLTEI MUNCITOREŞTI ANTICOMUNISTE DE LA BRAŞOV DIN

NOIEMBRIE 1987

 

 

 

Secţiunea a - 2 - a

 

Motivul emiterii

 

 

1.Descrierea situaţiei actuale

Pentru spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă, īntr-o perioadă īn care īn

Romānia foarte puţini erau cei care aveau curajul să protesteze, iar lumea

civilizată nu mai aştepta nimic spectaculos din această ţară, participanţii la

Revolta anticomunistă de la Braşov au fost arestaţi, torturaţi de către miliţie şi

securitate, pentru ca apoi să fie condamnaţi şi deportaţi.

După 15 noiembrie 1987 au fost efectuate mai multe arestări (500 de

persoane),dintre care un număr de 61 de persoane au suportat un simulacru de

proces, īn cadrul căruia au primit pedepse cuprinse īntre 6 luni şi 3 ani, cu

suspendare.

După condamnare, cei 61 au fost deportaţi īn toate colţurile ţării.

O altă categorie de victime este a celor 27 de persoane care au suportat

acelaşi tratament īn anchetele de la Bucureşti.fiind daţi afară de la locurile lor de

muncă şi reangajaţi la alte locuri de muncă, cu domiciliu obligatoriu īn Braşov.

O categorie distinctă este aceea a femeilor care au fost obligate sa-şi

urmeze soţii īn deportare,suferind acelaşi tratament cu soţii deportaţi.

După arestarea muncitorilor braşoveni, un număr de 6 studenţi ai

Universităţii din Braşov au protestat faţă de arestările muncitorilor, fiind şi ei

arestaţi.exmatriculaţi şi deportaţi īn alte oraşe.

īn legislaţia īn vigoare sunt prevăzute o serie de drepturi pentru persoanele

care au avut de suferit ca urmare a revoltei anticomuniste de la Braşov din 1987.


īn realitate, aceste norme legale sunt aproape golite de conţinut, pe de o

parte, datorită unor drepturi pecuniare īn cuantumuri extrem de reduse ce se

acordă acestor persoane, iar, pe de altă parte, īntrucāt alte drepturi prevăzute

sunt specifice unor persoane aflate la pensie, pentru care priorităţile sunt diferite

de cele ale unor persoane active.cum sunt majoritatea persoanelor persecutate

din motive politice ca urmare a evenimentelor de la Braşov din noiembrie 1987 şi

urmaşii decedaţi.

 

2.Schimbări preconizate

Prezentul act normativ are īn vedere acordarea de reparaţii morale şi

materiale unor categorii de persoane persecutate din motive politice īn legătură

cu Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 15 Noiembrie

1987,prin completarea cadrului legislativ privind situaţia juridică şi drepturile

acordate persoanelor care au luptat īmpotriva regimului comunist din Romānia.

Faţă de situaţia actuală.se impune ca intenţia iniţială a legiuitorului romān,

aceea de a onora comportamentul şi sacrificiile participanţilor la revolta de la

Braşov, să capete un conţinut concret şi decent, expresie a recunoştinţei

societăţii romāneşti pentru curajul manifestat īn condiţii deosebit de dificile.

Drepturile acordate prin prezentul act normativ reprezintă o modalitate de a

compensa, măcar īn parte, pierderile şi suferinţele acestor persoane.

 

 

 

 

Secţiunea a - 3 - a

Impactul socioeconomic al proiectului

 

1 .Impactul macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

 

2.Impactul asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

 

3.impactul social

Prezentul act normativ urmăreşte reabilitarea situaţiei persoanelor care au

participat la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 1987, ţinānd

cont de faptul că cei care au supravieţuit se află īntr-o situaţie deosebit de gravă,

fiind bolnavi.şomeri ori cu o stare materială precară.

 

4.Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

 

 

 

Secţiunea a - 4 -a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atāt pe

termen scurt, pentru anul curent, cāt şi pe termen lung (pe 5 ani)

 

- mii lei -

 

 

Indicatori

 

Anul

Curent

Următorii

4 ani

Media pe

5 ani

1.

2.

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

1 .Modificări ale veniturilor bugetare,

plus/minus, din care:

a) buget de stat.din acesta:

i) impozit pe profit

ii) impozit pe venit

b) bugetele locale

i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i) contribuţii de asigurări.

 

 

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare,

plus/minus,din care:

a) bugetul de stat, din acesta:

i) cheltuieli de personal

ii) bunuri şi servicii

b) bugete locale:

i) cheltuieli de personal

ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i) cheltuieli de personal

ii) bunuri şi servicii

 

Numărul persoanelor participante la revolta

muncitorească anticomunistă de la Brşov din

1987 care urmează a beneficia de

prevederile prezentului proiect de act

normativ este de aproximativ 150 plus

aproximativ 15 persoane - făcānd parte din

grupul "Luneta".

Pentru anul bugetar 2008,suma necesară

ce urmează a fi alocată beneficiarilor, este

de aproximativ 3000 mii lei.

 

3.Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

 

 

4.Propuneri pentru acoperirea creşterii

cheltuielilor bugetare

 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea

veniturilor bugetare

 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor

bugetare

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a - 5 - a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei īn vigoare

 

1 .Acte normative care se modifică ca urmare a intrării īn vigoare a proiectului de

act normativ.

 

1 Proiecte de acte normative suplimentare

 

Proiectul de act normativ nu implică

elaborarea de proiecte de acte normative

suplimentare.

2.Compatibilitatea proiectului de act

normativ cu legislaţia comunitară īn materie

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

3.Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi

alte documente.

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

4.Evaluarea conformităţii.

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

5.Alte acte normative şi/sau documente

internaţionale din care decurg angajamente.

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

 

 

 

Secţiunea a - 6 - a

Consultări efectuate īn vederea elaborării proiectului

 

1. Informaţii privind procesul de consultare

cu organizaţii neguvernamentale, institute

de cercetare şi alte organisme implicate.

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu

care a avut loc consultarea.precum şi a

modului īn care activitatea acestor

organizaţii este legată de obiectul

proiectului de act normativ.

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

3.Consultările organizate cu autorităţile

administraţiei publice locale, īn situaţia īn

care proiectul de act normativ are ca obiect

activităţi ale acestor autorităţi, īn condiţiile

Hotărārii Guvernului nr.521/2005 privind

procedura de consultare a structurilor

asociative ale autorităţilor administraţiei

publice locale la elaborarea proiectelor de

acte normative.

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

4.Consultările desfăşurate īn cadrul

consiliilor interministeriale, īn conformitate

cu prevederile Hotărārii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor

interministeriale permanente.

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a - 7 - a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi

implementarea proiectului

 

1.Informarea societăţii civile cu privire la

necesitatea elaborării proiectului de act

normativ.

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

2.Informarea societăţii civile cu privire la

eventualul impact asupra mediului īn urma

implementării proiectului de act normative,

precum şi efectele asupra sănătăţii

cetăţenilor sau diversităţii biologice.

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

 

 

 

 

Secţiunea a - 8 - a

Măsuri de implementare

 

1.Măsuri de punere īn aplicare a proiectului

de act normativ de către autorităţile

administraţiei publice centrale şi/sau locale

- īnfiinţarea unor noi organisme sau

extinderea competenţelor instituţiilor

existente.

 

Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webapp.senat.ro/pdf/08L326EM.pdf.