www.mmuncii.ro/ro/articole/2010-04-12/proiect-de-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-privind-esalonarea-platii-indemnizatiilor-prevazute-de-legea-nr-341-2004-1585-articol.html


Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr. 341/2004

 

a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti nticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987


ProiectORDONANŢĂ   DE URGENŢĂ

privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la

victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste

de la Braşov din noiembrie 1987

 

Ţinând cont că, potrivit dispoziţiilor Legii nr.341/2004, persoanele care au calitatea de revoluţionari beneficiază de indemnizaţie reparatorie şi, după caz, de indemnizaţie lunară, drepturile acordându-se de la data de întâi a lunii următoare depunerii documentaţiei la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din decembrie 1989, 

având în vedere că pentru anul 2010 se preconizează emiterea unui număr de circa 5000 de noi certificate de revoluţionar ,

având în vedere efortul financiar semnificativ pe care îl presupune pentru bugetul de stat plata indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, pentru perioade restante, începând cu anul 2004,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar putea conduce la apariţia unor disfuncţionalităţi în sistemul de plată a drepturilor prevăzute prin Legea nr.341/2004, 

este necesară eşalonarea plăţii indemnizaţiilor restante pe o perioadă de 3 ani începând cu anul 2010,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,

 

în temeiul art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

 

Art. 1 (1) Plata indemnizaţiilor restante cuvenite beneficiarilor, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va realiza eşalonat, după cum urmează:

          a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea sumei restante, cu titlu de indemnizaţii;

          b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea sumei restante, cu titlu de indemnizaţii;

          c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea sumei restante, cu titlu de indemnizaţii.

(2)  Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor cărora li s-au acordat drepturile cuvenite, în baza unor hotărâri judecătoreşti.

(3)  În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), pe perioada eşalonării plăţilor restante, orice cerere de executare silită se suspendă.

Art. 2 Prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii indemnizaţiilor restante, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1.

(1)  Ordinul prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

 

PRIM-MINISTRU

Emil BOC


12 Aprilie 2010


Nou

 

Publicat in Proiecte în dezbatere   Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr. 341/2004

a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti nticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987

- Notă de fundamentare  

publicat la data :  

 Puteţi trimite sugestii şi propuneri

12.04.2010 

     până la data de 21.04.2010


www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Proiecte%20legislative/120410NF_OUG_modif_L341.pdf


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ


Ordonanță de Urgență a Guvernului privind esalonarea plății drepturilor restante cu titlu de indemnizații cuvenite în temeiul Legii nr. 341/2004 a recunostinței față de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum si față de persoanele care si-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987


Sectiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ


Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare reglementează acordarea de indemnizaȚii reparatorii si indemnizaȚii lunare beneficiarilor acestui act normativ.

Indemnizațiile se stabilesc prin aplicarea unor coeficienți (de la 1,10 până la 2,00, respectiv de 0,6, în cazul indemnizațiilor lunare) asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Având în vedere:

faptul că certificatele doveditoare ale calității de revoluționar au fost eliberate de către S.S.P.R. cu mare întârziere, casele teritoriale de pensii se află în situația de a efectua plăți restante aferente unor perioade de 5-6 ani;

presiunile si riscurile determinate de evoluția economică internă și externă;

necesitatea susținerii cresterii economice si reducerii inflației,

se impune esalonarea plății drepturilor restante, cu titlu de indemnizații, cuvenite în temeiul Legii nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare.


1. Descrierea situatiei actuale


Principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare în perioada următoare trebuie să fie subordonate obiectivelor de susținere a cresterii economice si de reducere a inflației si a deficitului bugetar.

În aceste condiții pentru anul 2010 se preconizează integrarea politicii fiscalbugetare în ansamblul politicilor macroeconomice formulate pentru perioada imediat următoare în scopul menținerii deficitului bugetar în limite sustenabile.

Pentru păstrarea echilibrului bugetului de stat, sunt necesare unele măsuri menite să mențină volumul cheltuielilor la un nivel care să permită evitarea aparitiei unor dificultăți în sistemul de plată a drepturilor restante stabilite în temeiul legilor cu caracter special.


2. Schimbări preconizate


În scopul reducerii cheltuielilor efectuate de la bugetul de stat, prin prezentul act normativ se reglementează esalonarea pe 3 ani a plății drepturilor restante, cu titlu de indemnizații, cuvenite în temeiul Legii nr. 341/2004.


3. Alte informații -

Nu este cazul


Secțiunea a 3-a - Impactul socio-economic


1. Impactul macroeconomic

Prezentul proiect de act normativ vizează esalonarea cheltuielilor bugetare ale anului 2010 si ale următorilor 2 ani, în vederea susținerii eforturilor de reducere a deficitului bugetar.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul

3. Impactul social

Nu este cazul

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul

5. Alte informații –

Nu este cazul


Secțiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 3 ani)


În perioada următoare vor fi eliberate de către SSPR circa 5000 de noi certificate emise conform Legii nr. 341/2004.

Acest fapt presupune atât plata indemnizațiilor curente cât si plata unor sume restante, începând cu anul 2004.

Efortul financiar pe care îl presupune plata în anul 2010 a indemnizațiilor restante cuvenite acestor persoane se estimează la suma de 478,065,000 lei.

Prin esalonarea plăților restante pe o perioadă de 3 ani, cheltuielile aferente anului 2010, se reduc cu 2/3 din suma totală estimată a fi achitată.

Aprobarea acestui proiect de act normativ ar avea efecte pozitive în menținerea echilibrului bugetului de stat.


Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

Nu este cazul

1. Proiecte de acte normative suplimentare –

Nu este cazul

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie

Nu este cazul

3. Decizii ale Curții Europene de Justiție si alte documente

Nu este cazul

4. Evaluarea conformității

Nu este cazul

5. Alte informații –

Nu este cazul


Secțiunea a 6-a - Consultări efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ


Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat cu consultarea Casei Naționale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate.

Nu este cazul.

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum si a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ

Nu este cazul

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul

4. Consultările desfăsurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constitutirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul

5. Informații privind avizarea de către :

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a łării

c) Consiliul Economic si Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ

6. Alte informații

Nu este cazul


Secțiunea a 7-a - Activități de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ


1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Prezentul proiect de act normativ a fost promovat cu îndeplinirea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin afisarea pe site-ul ministerului


2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum si efectele asupra securității cetățenilor s-au diversității biologice

Nu este cazul


3. Alte informații

Nu este cazul


Secțiunea a 8-a - Măsuri de implementare


Instituțiile abilitate de lege cu stabilirea si plata acestor drepturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului act normativ.Ministrul Muncii, Familiei si Protecției Sociale

Mihai Constantin SEITAN


Avizat

Ministrul Finanțelor Publice

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU


Ministrul Justiției

Cătălin Marian PREDOIU