Indaco Lege.jpg

www.legestart.ro/Decizie-nr-176-din-2009-(MzI3MTg1).htm

Intrare în viguare: 18/03/2009

 

Curtea Constituţională

 

Decizie nr. 176 din 11/02/2009 (Decizie 176/2009)
referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (5) şi art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Publicat în Monitorul Oficial nr. 170 din 18/03/2009

 

Ioan Vida              - preşedinte
Nicolae Cochinescu     - judecător
Aspazia Cojocaru       - judecător
Acsinte Gaspar         - judecător
Petre Lăzăroiu         - judecător
Ion Predescu           - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader         - judecător
Augustin Zegrean       - judecător
Ion Tiucă              - procuror
Doina Suliman          - magistrat-asistent-şef

 

   Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (5) şi art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Liga Naţională a Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor Martiri în Dosarul nr. 4.700/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

   Dezbaterile au avut loc la data de 20 ianuarie 2009 şi au fost consemnate prin încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 3 februarie 2009 şi apoi la data de 11 februarie 2009.

 

   C U R T E A,

 

   având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

   Prin Încheierea din 7 mai 2008, pronunţată în Dosarul nr. 4.700/2/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (5) şi art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

   Excepţia a fost ridicată de Liga Naţională a Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor Martiri - România, în contradictoriu cu Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 - Parlamentul României - Camera Deputaţilor.

   În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1), art. 64 alin. (1) şi (4), art. 67 şi art. 126 alin. (1), deoarece înfiinţează o comisie parlamentară, Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, cu funcţii administrative şi jurisdicţionale.

   Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile art. 5 alin. (5) şi art. 11 din Legea nr. 341/2004 sunt constituţionale.

   În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a comunica punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

   Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale.

   Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

 

   C U R T E A,

 

   examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

   Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

   Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5 alin. (5) şi art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu completările ulterioare. Art. 11 a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.216 din 17 decembrie 2004.

   Dispoziţiile de lege criticate au în prezent următorul conţinut:

   -Art. 5 alin. (5): "Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, face propuneri Preşedintelui României pentru acordarea ordinului prevăzut la art. 3 alin. (3).";

   -Art. 11: "Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 îşi continuă activitatea în condiţiile prezentei legi sub denumirea «Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989», care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va soluţiona contestaţiile prevăzute la art. 9 alin. (5) şi va aviza iniţiativele legislative cu referire la Revoluţia română din decembrie 1989. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 va avea în componenţă, cu prioritate, parlamentari care au dobândit una dintre calităţile prevăzute la art. 3 alin. (1)."

   În opinia autorului excepţiei, aceste dispoziţii de lege sunt în neconcordanţă cu prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1), art. 64 alin. (1) şi (4), art. 67 şi art. 126 alin. (1).

   Legea nr. 341/2004 menţine comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 (lege abrogată), însă cu o nouă denumire şi noi atribuţii.

   Această comisie nu a fost creată prin regulament parlamentar, ci prin lege, în condiţiile art. 111 alin. (1) din Constituţie, şi, ca atare, nimic nu împiedică Parlamentul să confere acesteia şi alte atribuţii decât cele prevăzute de regulamentele parlamentare.

   Comisia parlamentară, potrivit art. 11 teza finală din lege, se constituie, cu prioritate, din parlamentari.

   Activitatea acestei comisii comune speciale a celor două Camere ale Parlamentului este una de control parlamentar al unei activităţii administrative a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. Este evident că textul de lege criticat reglementează o procedură de control parlamentar, iar nu o procedură administrativă, care în condiţiile prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (4) este oricum facultativă, persoana interesată având posibilitatea fie de a apela la această procedură, fie de a se adresa direct instanţei de judecată.

   Astfel a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 412 din 16 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 1 iunie 2006, pronunţată într-o speţă similară.

   Cu acel prilej, Curtea a observat că în unele parlamente europene comisiile parlamentare au puteri depline în toate activităţile puterii legiuitoare, putând chiar să legifereze sau să aplice sancţiuni.

   În aceste condiţii, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate nu contravin sub niciun aspect prevederilor constituţionale invocate.

 

   Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

   CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

   În numele legii

 

   D E C I D E:

 

   Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (5) şi art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Liga Naţională a Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor Martiri în Dosarul nr. 4.700/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

   Definitivă şi general obligatorie.

   Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 februarie 2009.

 

   PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

 

   Magistrat-asistent-şef,
Doina Suliman