H nr. 1412 publicată în M.Of. nr. 836 din data: 09/10/2004

Prescurtarea legii: HG1412/2004

Titlul actului normativ: Hotărâre nr. 1412 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

Emitent: GV

Republicată:


Guvernul României

Hotărâre nr. 1412

din 2 septembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 10 septembrie 2004În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 16 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Pentru anul 2004 drepturile care se acordă în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 se plătesc din creditele bugetare aprobate în bugetele aceloraşi ordonatori principali de credite care au plătit şi drepturile conferite de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE


Contrasemnează:
---------------
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Emilian Vasile Cutean,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Răzvan Ionuţ Cirică,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
p. Ministrul apărării naţionale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administraţia publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul sănătăţii,
Ovidiu Brînzan


Bucureşti, 2 septembrie 2004.
Nr. 1.412.

ANEXĂ

Normă metodologică

din 2 septembrie 2004

de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 10 septembrie 2004

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


Art. 1. - Prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în vederea detalierii modului de aplicare şi a aplicării unitare a prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.
Art. 2. - (1) Titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se atribuie celor care fie s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, fie au decedat în legătură cu aceasta şi se acordă urmaşilor, persoane îndreptăţite să beneficieze de prevederile Legii nr. 341/2004, şi anume soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat, fiecare dintre copiii acestuia.
(2) Titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se atribuie şi persoanelor care au decedat ulterior Revoluţiei române din decembrie 1989 şi al căror deces se află în raport de cauzalitate directă cu rănile suferite în timpul Revoluţiei, raport de cauzalitate dovedit prin certificat eliberat de Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" din Bucureşti sau, după caz, de institutul de medicină legală din subordinea acestuia, în a cărui rază teritorială îşi avea domiciliul persoana respectivă.
Art. 3. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Rănit, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, se acordă persoanelor care au fost rănite fie în urma participării directe şi nemijlocite la lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, fie în urma participării la evenimente care au avut legătură directă şi de necontestat cu lupta pentru victoria Revoluţiei.
Art. 4. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Reţinut, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, se acordă persoanelor care au fost reţinute de forţele de represiune fie în urma participării directe şi nemijlocite la lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, fie în urma participării la evenimente care au avut legătură directă şi de necontestat cu lupta pentru victoria Revoluţiei.
Art. 5. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, a fost instituit şi se atribuie, în aplicarea principiului prevăzut la art. 2 lit. d) din Legea nr. 341/2004, în scopul de a face diferenţa, pe de o parte, între categoria persoanelor care s-au desprins din rândul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia decisivă, la victoria Revoluţiei, remarcându-se prin fapte deosebite în care şi-au pus viaţa în pericol, şi, pe de altă parte, marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia din decembrie 1989 fără a avea o contribuţie individuală decisivă la victoria Revoluţiei.
Art. 6. - Titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 conferă titularului o calitate onorifică şi se atribuie celor care pot dovedi că au făcut parte din marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia română din decembrie 1989.
Art. 7. - În înţelesul prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, prin acordarea titlurilor se înţelege preschimbarea certificatelor doveditoare emise în perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calităţi de revoluţionar.
Art. 8. - În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, consiliile locale vor prevedea în buget sumele necesare aducerii la îndeplinire a propunerilor formulate de organizaţiile revoluţionarilor sau de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor, în vederea construirii de monumente dedicate eternizării memoriei eroilor căzuţi în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.
Art. 9. - (1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, trecerea în patrimoniul asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor, constituite până la data de 31 decembrie 1990, a spaţiilor, proprietate a statului, pe care acestea le deţin cu destinaţia de sediu şi pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, se face, la cererea acestora, fără plată, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării, cu titularii dreptului de administrare asupra imobilelor respective.
(2) Protocoalele de predare-preluare vor fi încheiate pentru bunurile imobile, construcţii şi terenuri aferente, aşa cum acestea sunt înscrise în contractul de închiriere şi în fişa de calcul a spaţiilor locative.
(3) Trecerea imobilelor în patrimoniul structurilor asociative ale revoluţionarilor potrivit alin. (1) se face indiferent dacă acestea fac parte din domeniul public sau privat al statului, titularii dreptului de administrare având obligaţia de a comunica datele necesare Ministerului Finanţelor Publice în vederea operării modificărilor corespunzătoare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.
(4) În cazul spaţiilor sau imobilelor care fac obiectul art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, care au fost retrocedate sau cu privire la care au fost formulate şi se află în curs de soluţionare cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, titularul dreptului de administrare va pune la dispoziţie structurii asociative a revoluţionarilor un spaţiu corespunzător cu privire la care nu există cereri de revendicare şi pentru care se va încheia protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1).
(5) În privinţa sediilor asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor, constituite în perioada 31 decembrie 1990 - 31 decembrie 1992, precum şi în privinţa sediilor federaţiilor şi uniunilor naţionale de revoluţionari, constituite până la 31 decembrie 2003, se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 927/2003.

CAPITOLUL II
Procedura de preschimbare a certificatelor de atestare
a acordării titlurilor prevăzute de lege


Art. 10. - (1) Titlurile care se atribuie pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.
(2) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, denumite în continuare certificate doveditoare, se preschimbă, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, denumit în continuare SSPR.
(3) Preschimbarea certificatelor doveditoare se solicită pe baza următoarelor documente:
a) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) duplicat al certificatului prevăzut la lit. a);
d) adeverinţă de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR.
(4) Pot solicita eliberarea noului tip de certificat şi persoanele care au depus, în vederea acordării uneia dintre calităţile prevăzute de Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele necesare la fosta Comisie pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, dar cărora nu li s-a eliberat certificatul doveditor datorită epuizării, la acea dată, a formularelor tipizate. În vederea eliberării noului tip de certificat, solicitanţii vor depune la SSPR, în original sau în copie legalizată, documentul din care rezultă depunerea dosarului la această comisie.
Art. 11. - (1) În vederea preschimbării certificatelor, titularii acestora vor depune la SSPR următoarele documente:
a) cerere de preschimbare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
b) copie, certificată pentru conformitate, de pe documentele prevăzute la art. 10 alin. (3) sau, după caz, documentul prevăzut la art. 10 alin. (4) teza a doua;
c) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. Avizul reactualizat este necesar numai pentru preschimbarea certificatelor doveditoare în cazul titlurilor de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Reţinut", "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite" şi "Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989". Organizaţiile revoluţionarilor au obligaţia de a acorda avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea unor obligaţii materiale sau de altă natură. Neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;
d) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe noul tip de certificat.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la SSPR fie personal, fie prin mandatar împuternicit prin procură legalizată de un notar public, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. SSPR ţine evidenţa cererilor de preschimbare, prin înscrierea acestora într-un registru special.
Art. 12. - (1) Preschimbarea certificatelor doveditoare se face pe baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi a dosarelor, aflate la SSPR, care au stat la baza eliberării certificatelor, în perioada 1990-1997, de către Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.
(2) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor şi pe baza cărora au fost eliberate certificatele în perioada 1990-1997 trebuie să conţină următoarele:
a) pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Rănit:
1. copie legalizată de pe certificatul medical de rănit din perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atestă această dată;
2. copie legalizată de pe certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de institutul medico-legal;
3. declaraţie personală;
4. alte documente sau declaraţii de martori, din care să rezulte data şi locul rănirii, precum şi activitatea desfăşurată în momentul rănirii;
5. copie de pe buletinul de identitate;
b) pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Reţinut:
1. copie legalizată de pe fişa de cameră, de celulă sau de pe adeverinţa eliberată de fostul Minister de Interne, de Parchet sau de Direcţia Generală a Penitenciarelor, din care să rezulte perioada, locul şi motivul reţinerii (arestării);
2. declaraţie personală;
3. declaraţii din partea a 3 martori care au calitatea de reţinut;
4. copie de pe buletinul de identitate;
5. recunoaşterea din partea unei asociaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992, dintre cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 566/1996;
6. alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii;
c) pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Remarcat prin fapte deosebite:
1. declaraţie personală, cu specificarea faptelor deosebite în care a fost implicat direct;
2. declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei şi faptele deosebite ale celui pentru care sunt date;
3. recunoaşterea unei asociaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992, dintre cele menţionate în anexele nr. 1 şi 2 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 566/1996;
4. copie de pe buletinul de identitate;
5. alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei;
6. alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.
Declaraţiile persoanelor participante la Revoluţia din decembrie 1989, recunoscute ca luptători, sunt valabile dacă sunt coroborate şi cu alte probe concludente;
d) pentru titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică:
1. declaraţie personală;
2. declaraţii din partea a 3 martori;
3. alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluţiei;
4. copie de pe buletinul de identitate;
5. recunoaşterea unei asociaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992, dintre cele menţionate în anexele nr. 1 şi 2 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 566/1996;
6. alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.
(3) În situaţiile în care se constată că solicitantul nu a depus documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) sau dosarele nu se află la SSPR ori nu cuprind toate documentele, SSPR solicită persoanelor în cauză transmiterea documentelor necesare.
Art. 13. - (1) Documentele depuse în vederea preschimbării certificatelor şi conţinutul dosarelor prevăzute la art. 12 alin. (2) sunt verificate de către o comisie constituită la nivelul SSPR, denumită în continuare Comisia.
(2) Comisia este formată din:
a) preşedinte - secretarul de stat al SSPR;
b) 3 persoane încadrate în SSPR;
c) un funcţionar public din cadrul Ministerului Sănătăţii, delegat, în condiţiile reglementărilor în vigoare, pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul Comisiei;
d) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, detaşat, în condiţiile reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la SSPR pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul Comisiei;
e) un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, delegat, în condiţiile reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la SSPR pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul Comisiei;
f) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, delegat, în condiţiile reglementărilor în vigoare aplicabile magistraţilor, la SSPR pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul Comisiei.
(3) Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al SSPR, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pe baza propunerilor transmise de instituţiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
(4) La lucrările Comisiei pot participa, cu statut de observator, reprezentanţi ai revoluţionarilor sau ai structurilor asociative ale acestora, precum şi orice alte persoane, la invitaţia preşedintelui Comisiei.
(5) La şedinţele Comisiei vor fi invitaţi, în mod obligatoriu, preşedinţii organizaţiilor de revoluţionari care au acordat avizul reactualizat în cazul cererilor analizate în cadrul şedinţelor respective.
(6) Regulamentul de desfăşurare a şedinţelor Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al SSPR, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
Art. 14. - În urma verificărilor efectuate, Comisia propune preschimbarea certificatului doveditor în cazul persoanelor care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 şi de prezentele norme metodologice.
Art. 15. - (1) SSPR înaintează Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară, în vederea emiterii avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, propunerile de preschimbare a certificatelor.
(2) Comisia Parlamentară comunică SSPR, în termen de 10 zile de la data înregistrării propunerii prevăzute la alin. (1), avizul favorabil sau negativ, după caz.
(3) În situaţia în care propunerea transmisă de SSPR necesită o cercetare mai amănunţită, Comisia Parlamentară poate prelungi cu cel mult 15 zile termenul prevăzut la alin. (1), înştiinţând SSPR cu privire la această prelungire.
Art. 16. - (1) În cazul cererilor de preschimbare avizate de Comisia Parlamentară, SSPR eliberează titularilor noul tip de certificat.
(2) Noul tip de certificat se semnează de către secretarul de stat al SSPR şi de către preşedintele Comisiei Parlamentare.
(3) Modelul noului tip de certificat, inclusiv matca şi legitimaţia, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm şi conţine elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 3. Calitatea acordată fiecărei categorii de beneficiari se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului tip de certificat.
(4) Noul tip de certificat va fi tipărit după cum urmează:
a) pe hârtie de culoare roşie, pentru titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
b) pe hârtie de culoare galbenă, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Rănit şi Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Reţinut;
c) pe hârtie de culoare albastră, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite;
d) pe hârtie de culoare albă, pentru titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
(5) După completarea şi semnarea noului tip de certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia SSPR.
(6) Achiziţia noilor tipuri de certificate se face de către SSPR, în regim de urgenţă, de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Sumele necesare tipăririi şi imprimării noilor tipuri de certificate, precum şi cele aferente activităţii de preschimbare se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul SSPR.
(8) Persoanele cărora li se acordă cel puţin două titluri dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 li se poate elibera un singur certificat în cuprinsul căruia se menţionează toate calităţile atribuite în baza Legii nr. 341/2004.
Art. 17. - (1) Cu ocazia preschimbării certificatelor, SSPR va transmite titularului noul tip de certificat şi legitimaţia din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Beneficiarii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimaţiei şi a documentului de identitate, respectiv buletin de identitate sau, după caz, carte de identitate.
Art. 18. - (1) Certificatele doveditoare pentru titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se eliberează, în cazul persoanelor cărora le-a fost conferit acest titlu potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se atribuie, la propunerea SSPR, fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.
(2) În vederea eliberării noului tip de certificat pentru titlul prevăzut la alin. (1), persoanele beneficiare înaintează la SSPR:
a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
b) actul de identitate, în copie;
c) documentul, în original, eliberat de serviciul de evidenţă informatizată a persoanei în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana în cauză, din care rezultă că solicitantul aparţine uneia dintre categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.
(3) În privinţa avizării şi eliberării certificatelor doveditoare pentru titlul prevăzut la alin. (1), se aplică, în mod corespunzător, prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la celelalte titluri instituite prin Legea nr. 341/2004.
(4) Numerotarea certificatelor doveditoare se face potrivit titlurilor atribuite, urmând ca în cazul fiecărui titlu să fie subnumerotate certificatele eliberate fiecăreia dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.
Art. 19. - (1) Lista finală cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate se certifică prin ordin al secretarului de stat al SSPR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Ulterior finalizării activităţii de preschimbare a certificatelor doveditoare, SSPR va întocmi un raport cuprinzând cel puţin următoarele:
a) lista persoanelor care au solicitat preschimbarea certificatelor;
b) lista persoanelor cărora SSPR le-a aprobat cererea de preschimbare;
c) lista persoanelor cărora SSPR le-a respins cererea de preschimbare;
d) lista persoanelor cărora le-a fost preschimbat certificatul;
e) lista persoanelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis din 7 martie 2000, care nu au solicitat preschimbarea certificatelor doveditoare.
(3) Raportul prevăzut la alin. (2) se înaintează Comisiei Parlamentare şi se dă publicităţii.
Art. 20. - (1) Persoanele nemulţumite de nepreschimbarea certificatului doveditor sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004 sau ale prezentelor norme metodologice pot face contestaţie la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei finale prevăzute la art. 19 alin. (1).
(2) În cuprinsul contestaţiei vor fi prezentate expres şi lipsit de orice echivoc datele de identificare a contestatarului, actele sau faptele contestate şi, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea contestaţiei.
(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, Comisia Parlamentară poate solicita instituţiilor publice punerea la dispoziţie a documentelor necesare, acestea având obligaţia de a le transmite, în copie, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, precum şi punctul de vedere al SSPR cu privire la contestaţia formulată.
(4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei, Comisia Parlamentară comunică contestatarului şi la SSPR modul de soluţionare a contestaţiei.
(5) Pe baza propunerilor formulate de Comisia Parlamentară SSPR reanalizează documentaţia pe baza căreia a fost luată decizia ce formează obiectul contestaţiei şi, în raport de decizia adoptată, procedează conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL III
Atribuirea titlurilor instituite pentru cinstirea memoriei
celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine
faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989


Art. 21. - (1) Titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, se atribuie prin decret al Preşedintelui României.
(2) În vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, SSPR înaintează Administraţiei Prezidenţiale propunerile privind persoanele în cazul cărora a fost aprobată cererea de preschimbare a certificatelor, a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară şi a fost eliberat noul tip de certificat.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii referitoare la drepturile acordate
în baza prevederilor Legii nr. 341/2004


Art. 22. - (1) Coeficienţii de multiplicare ce se aplică în vederea stabilirii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 se calculează asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(2) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 sunt obligaţi să comunice în scris orice modificare a condiţiilor în care acestea au fost acordate.
Art. 23. - (1) Persoanele care au calitatea de "Luptător Rănit" sau de "Luptător Reţinut" beneficiază de o indemnizaţie lunară calculată potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, dacă fac parte din categoria persoanelor încadrate în gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilaţi sau dacă nu sunt încadrate într-un grad de invaliditate.
(2) Prin mare mutilat, în sensul Legii nr. 341/2004, se înţelege persoana care datorită unor afecţiuni ireversibile, dobândite în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, şi-a pierdut în totalitate atât capacitatea de muncă, cât şi capacitatea de autoservire şi pentru care medicul de specialitate împreună cu medicul expert al asigurărilor sociale stabilesc că nu există potenţial recuperator.
Art. 24. - (1) Încadrarea în grade de invaliditate se face de către medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală de care aparţine cu domiciliul solicitantul, în conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi recuperarea capacităţii de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate.
(2) Deciziile de încadrare în grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiză medicală sau de medicii experţi ai asigurărilor sociale până la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, îşi păstrează valabilitatea. Noile cuantumuri ale indemnizaţiei reparatorii se vor acorda avându-se în vedere gradul de invaliditate înscris în vechile decizii medicale.
(3) Pentru acordarea indemnizaţiei reparatorii, revizuirea medicală în cazul agravării stării de invaliditate se face, la cererea persoanei îndreptăţite, pe baza documentelor medicale emise de medicii de specialitate, din care să rezulte starea prezentă şi stadiul evolutiv al afecţiunii invalidante înscrise în decizia medicală iniţială.
(4) În situaţia în care între afecţiunea invalidantă iniţială şi afecţiunea dobândită ulterior nu se poate stabili o legătură de cauzalitate, medicul de asigurări sociale va emite o nouă decizie, cu menţiunea "agravare fără legătură cu Revoluţia", păstrându-se gradul de invaliditate avut înaintea solicitării revizuirii pentru agravare.
(5) Pentru afecţiunile fără potenţial recuperator - mare mutilat - decizia de încadrare în grad de invaliditate asimilat va cuprinde menţiunea "mare mutilat - nerevizuibil".
Art. 25. - (1) Persoanele care au obţinut titlurile de "Luptător Rănit" sau de "Luptător Reţinut" şi au fost încadrate într-un grad de invaliditate pot fi înscrise la pensie de invaliditate dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea acestei categorii de pensie.
(2) La încadrarea în grad de invaliditate, medicul expert al asigurărilor sociale nu va exclude afecţiunile invalidante dobândite în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.
(3) Dosarul medical pentru încadrarea într-un grad de invaliditate în vederea obţinerii indemnizaţiei reparatorii va cuprinde în mod obligatoriu:
a) raportul institutului medico-legal;
b) dovada de la parchetul militar prin care se atestă calitatea de "rănit în Revoluţie";
c) actele doveditoare pentru cauza şi data ivirii invalidităţii, prevăzute de legislaţia de asigurări sociale;
d) documentele medicale pentru confirmarea agravării afecţiunii dobândite în revoluţie.
(4) Documentele cuprinse în dosarul medical, pe baza cărora s-a făcut încadrarea într-un grad de invaliditate, în vederea obţinerii indemnizaţiei reparatorii, vor fi evidenţiate separat, în acelaşi dosar medical.
(5) Decizia medicală va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă atributele de identificare a persoanei, diagnosticul, data ivirii invalidităţii, termenul de revizuire şi menţiunea "rănit în Revoluţie" sau "afecţiune dobândită în Revoluţie".
Art. 26. - (1) Pentru pensionarii de invaliditate, a căror capacitate de muncă a fost redobândită ca urmare a parcurgerii programului de recuperare sau a căror invaliditate s-a ameliorat, medicul expert va emite o nouă decizie medicală în conformitate cu noul grad de invaliditate.
(2) În situaţia recuperării totale a stării de sănătate, când medicul expert constată că restantul funcţional nu mai permite încadrarea într-un grad de invaliditate, decizia va cuprinde menţiunea "nu se mai încadrează în grad de invaliditate" şi poate beneficia de prevederile art. 4 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 341/2004.
Art. 27. - Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 - copiii eroilor-martiri care nu realizează venituri din motive neimputabile lor, respectiv pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă, beneficiază de indemnizaţie reparatorie pe baza deciziei emise de medicul expert al asigurărilor sociale sau pe baza certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emis în condiţiile legii.
Art. 28. - (1) În înţelesul prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, prin venit se înţelege venit brut lunar. În vederea acordării drepturilor, beneficiarii vor depune o declaraţie pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiei referitoare la venit.
(2) Prin motive neimputabile, în înţelesul art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004, se înţelege situaţia în care se află copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, care:
a) şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă;
b) nu le sunt oferite de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială de competenţă îşi au domiciliul, un loc de muncă corespunzător capacităţii de muncă sau pregătirii profesionale;
c) sunt refuzaţi de către angajatorul postului oferit de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială de competenţă îşi au domiciliul.
(3) Pentru a beneficia de indemnizaţia lunară reparatorie, persoana care solicită aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 va prezenta casei teritoriale de pensii, o dată la 6 luni, o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă faptul că se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2).
(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 sunt obligaţi să comunice în scris orice modificare a condiţiilor în care acestea au fost acordate.
(5) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 au obligaţia de a efectua lunar demersurile necesare în vederea obţinerii unui loc de muncă corespunzător capacităţii şi pregătirii profesionale.
(6) SSPR verifică îndeplinirea de către beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a obligaţiei ce le revine potrivit alin. (5).
Art. 29. - La acordarea drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004 nu se solicită beneficiarilor îndeplinirea de condiţii suplimentare, cu excepţia celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calităţii deţinute în baza Legii nr. 341/2004.
Art. 30. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, costul protezelor, ortezelor şi scaunelor cu rotile pentru invalizii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse în Lista de dispozitive destinate recuperării deficienţelor organice sau fiziologice, stabilită în baza reglementărilor de asigurări sociale de sănătate, se suportă după cum urmează:
a) din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru cele care se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;
b) din bugetul de stat, prin bugetul SSPR, pentru cele care nu se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.
(2) Modul de acordare şi decontare a materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a) este stabilit prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
(3) Modul de acordare şi decontare a materialelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabileşte prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 31. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, acordarea gratuită a rechizitelor pentru şcolari se face în cadrul programului de acordare a rechizitelor şcolare, organizat şi finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
(2) Pentru acordarea gratuită a rechizitelor, persoanele prevăzute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, următoarele documente:
a) cerere, în care vor fi menţionate datele de identificare a solicitantului, titlul pe care îl deţine în baza legii, datele de identificare a copilului, instituţia de învăţământ ale cărei cursuri le urmează şi anul şcolar pentru care se solicită acordarea dreptului de rechizite gratuite;
b) adeverinţe eliberate de angajator şi de administraţia financiară, atât în cazul soţului, cât şi al soţiei, din care rezultă că venitul brut lunar cumulat pe familie este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie.
(3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, transmit la SSPR listele cuprinzând persoanele care beneficiază de rechizite gratuite.
Art. 32. - (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) şi la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, care se acordă beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 341/2004, se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute în bugetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz.
(2) Stabilirea şi plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către serviciile de pensii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, după caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 341/2004, respectiv copie certificată pentru conformitate a noului tip de certificat şi a actului de identitate.
(3) În cazul indemnizaţiilor reparatorii pentru urmaşi, dosarele se depun la instituţiile competente ale sistemului de asigurări sociale căruia aparţinea susţinătorul decedat.
(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004 sunt obligaţi să comunice în scris orice modificare a condiţiilor în care acestea au fost acordate.
Art. 33. - (1) Sumele aferente acordării subvenţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004 se cuprind în bugetul SSPR.
(2) Decontarea sumelor acordate ca subvenţie de stat egală cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 de euro se face între SSPR şi instituţia bancară care a acordat creditul.
(3) Acordarea de către instituţiile bancare a creditelor în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004 se face cu avizul SSPR.
Art. 34. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, în situaţiile în care autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de suprafeţele de teren necesare satisfacerii solicitărilor, se poate proceda, în condiţiile legii, la trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat, cu această destinaţie.
(2) În limita suprafeţei de 500 m2 de teren în intravilan, autorităţile şi instituţiile publice atribuie solicitanţilor suprafaţa de teren aferentă spaţiului locativ care i-a fost vândut în baza altor reglementări în vigoare, dar în cazul cărora, la momentul respectiv, nu a fost posibilă şi vânzarea terenului aferent.
Art. 35. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci se face, la cererea beneficiarilor, fără a se solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare.
(2) Dreptul de proprietate asupra locului de veci se atribuie în incinta cimitirelor aflate în administrarea primăriilor sau a parohiilor.
(3) Dreptul de proprietate acordat potrivit alin. (1) nu poate fi transmis decât prin moştenire legală.
(4) Solicitările adresate pentru acordarea dreptului prevăzut la alin. (1) se soluţionează în limita disponibilului de spaţii din incinta locaţiilor prevăzute la alin. (2).
Art. 36. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004:
a) modul de acordare şi decontare a tratamentelor şi medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice, care se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, sunt stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Pentru tratamentele şi medicamentele în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice, care nu se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, modul de acordare şi decontare se stabileşte prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
b) modul de acordare şi decontare a tratamentelor şi medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileşte prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR şi al miniştrilor în cauză.
(2) Prin policlinici, în sensul alin. (1), se înţelege unităţile sanitare, cu sau fără personalitate juridică, în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie de specialitate în specialităţile clinice, stomatologice şi paraclinice, după cum urmează:
a) unităţile sanitare ambulatorii de specialitate;
b) ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor;
c) laboratoarele medicale de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale;
d) centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale;
e) centrele de referinţă;
f) ambulatoriile de spital din structura spitalului, precum şi unităţile sanitare fără personalitate juridică din structura spitalelor.
(3) Biletele de tratament la bazele de tratament şi la staţiunile balneoclimaterice ale instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se asigură de către aceste instituţii, la propunerea SSPR, pe baza recomandării medicale.
(4) În unităţile medicale în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie de specialitate în specialităţile clinice, stomatologice şi paraclinice, altele decât cele din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, categoriile de persoane prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 beneficiază de pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii acestora în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor de aplicare a acestuia.
(5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza reţetelor eliberate de medicul de familie, se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile achitării de către beneficiar a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
(6) Acordarea gratuită şi decontarea medicamentelor, potrivit art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, se fac potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor referitoare la medicamentele care se acordă fără contribuţia asiguratului.
Art. 37. - (1) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun. Dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun se exercită pe baza legitimaţiei de revoluţionar şi a documentului de identitate.
(2) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul anual la 12 călătorii gratuite, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri clasa I. Pentru călătoria cu vagonul de dormit sau cuşetă se achită diferenţele tarifare în vigoare.
(3) Dreptul acordat potrivit art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004 pentru călătoriile gratuite pe calea ferată se exercită pe baza legitimaţiei de revoluţionar, a documentului de identitate şi a biletului de călătorie gratuită.
(4) Exercitarea dreptului la transport gratuit, în limita călătoriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k), se face de către membrii de familie ai titularului şi de către însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat, în baza documentului de identitate şi a biletului de călătorie gratuită. Titularul va acorda, pe propria răspundere, membrilor de familie bilete de călătorie gratuită, în vederea utilizării de către aceştia pentru transportul pe calea ferată.
(5) Prin familie, în înţelesul art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, se înţelege soţul sau soţia, precum şi rudele de gradul I, ale beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.
(6) Procedura de emitere, utilizare şi decontare a biletelor de călătorie gratuite pentru transportul pe calea ferată şi pentru cele 12 călătorii gratuite, dus-întors, până în localitatea reşedinţă de judeţ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care locuiesc în mediul rural, şi cu transport interurban, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, se stabileşte prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al secretarului de stat al SSPR.
(7) Tipărirea şi distribuirea documentelor de călătorie gratuită se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al SSPR şi se suportă din bugetul SSPR.
(8) Contravaloarea facilităţilor acordate pentru transportul pe calea ferată, pentru transportul în comun cu metroul şi pentru cele 12 călătorii gratuite, dus-întors, până în localitatea reşedinţă de judeţ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care locuiesc în mediul rural, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
Art. 38. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 341/2004, sumele necesare pentru atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom, corespunzător standardelor internaţionale pentru marii mutilaţi şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 care au un grad de invaliditate locomotorie, se cuprind în bugetul SSPR.
(2) Achiziţionarea mijloacelor de transport autonom, care se atribuie gratuit potrivit alin. (1), se face de către SSPR, în limita bugetului anual alocat în acest scop, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, în numele şi pe seama beneficiarului dreptului.
(3) Mijloacele de transport autonom, atribuite gratuit potrivit alin. (1), se acordă o singură dată şi nu pot fi înstrăinate decât prin moştenire legală.
(4) În vederea atribuirii gratuite a mijloacelor de transport autonom prevăzute la alin. (1), solicitantul va depune la SSPR următoarele documente:
a) cerere;
b) copie de pe noul tip de certificat doveditor al calităţii atribuite conform Legii nr. 341/2004, certificată pentru conformitate;
c) certificat eliberat de cabinetul teritorial de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul solicitantul, avizat de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
Art. 39. - (1) Coeficientul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004 se calculează prin aplicarea procentului de 0,6 asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare, calculat conform alin. (1), se suportă din bugetul de stat şi se evidenţiază distinct pe decizia şi pe talonul de pensie. Această indemnizaţie nu este parte integrantă a pensiei pentru limită de vârstă.
Art. 40. - Potrivit art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, coroborat cu alin. (2) al aceluiaşi articol, pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzute de lege se face cumulat cu aplicarea celorlalte drepturi de care poate beneficia persoana în baza reglementărilor referitoare la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Art. 41. - SSPR şi Comisia Parlamentară, în cazul în care, în desfăşurarea activităţii de preschimbare a certificatelor şi de soluţionare a contestaţiilor, consideră că anumite fapte sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, sesizează organele abilitate de lege în vederea demarării procedurilor legale.
Art. 42. - În sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă şomerilor se înţelege măsura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor, prin acordarea unor facilităţi, prevăzută la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 43. - (1) În sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă tinerilor absolvenţi se înţelege măsura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă, pe durată nedeterminată, a absolvenţilor unor instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locurilor de muncă, prevăzută la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Subvenţia se acordă angajatorilor care încadrează în muncă şomeri care deţin titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989" sau titlul de "Urmaş de Erou-Martir", o singură dată, dacă solicită subvenţia în termen de 12 luni de la data încadrării în muncă.
Art. 44. - (1) Prevederile referitoare la modul de subvenţionare a angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau şomeri, în condiţiile art. 80, respectiv ale art. 93 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi angajatorilor care încadrează în muncă persoane care au dobândit titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989" sau titlul de "Urmaş de Erou-Martir".
(2) Dispoziţiile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi care au dobândit titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989" sau titlul de "Urmaş de Erou-Martir".
Art. 45. - (1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, până la eliberarea de către SSPR a noilor certificate şi stabilirea drepturilor aferente, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, îşi păstrează valabilitatea certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.
(2) În perioada menţionată la alin. (1) indemnizaţiile stabilite în baza prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se achită potrivit procedurii anterioare, în cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004.
(3) Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor beneficiază şi li se plătesc drepturile cuvenite, respectiv diferenţa dintre drepturile calculate în baza Legii nr. 42/1990 şi cele stabilite potrivit Legii nr. 341/2004, începând cu luna următoare celei în care este depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor.
Art. 46. - (1) Documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004 sunt:
a) copie de pe noul tip de certificat eliberat potrivit legii şi prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;
b) copie de pe legitimaţia eliberată potrivit prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;
c) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificată pentru conformitate;
d) alte documente în cazurile expres prevăzute de prezentele norme metodologice.
(2) În cazul indemnizaţiilor aflate în plată potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii indemnizaţiilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004, dosarele pe baza cărora au fost acordate drepturile iniţiale se completează cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun de către SSPR, pe bază de borderou, la instituţiile plătitoare de indemnizaţii reparatorii.
Art. 47. - (1) SSPR gestionează şi actualizează:
a) baza de date cuprinzând beneficiarii Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi drepturile acordate în baza calităţii deţinute;
b) baza de date cuprinzând beneficiarii Legii nr. 341/2004 şi drepturile acordate.
(2) În situaţiile în care SSPR constată că o persoană a dobândit drepturi cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 341/2004 ori peste limitele stabilite prin aceste acte normative, sesizează instituţiile abilitate, în vederea dispunerii măsurilor necesare.

CAPITOLUL V
Dispoziţii referitoare la funcţionarea Fundaţiei "Fondul Libertatea"


Art. 48. - (1) Potrivit art. 15 din Legea nr. 341/2004, Fundaţia "Fondul Libertatea", denumită în continuare fundaţia, funcţionează în subordinea SSPR.
(2) Organele fundaţiei sunt:
a) consiliul de administraţie;
b) comisia de cenzori.
(3) Consiliul de administraţie este format din 13 membri, după cum urmează:
a) preşedinte - reprezentant al structurilor asociative ale revoluţionarilor, desemnat pe baza a 3 propuneri formulate de către acestea;
b) un reprezentant al SSPR;
c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
d) un reprezentant desemnat de Comisia Parlamentară;
e) 9 reprezentanţi ai structurilor asociative ale revoluţionarilor, înfiinţate în anul 1990, după cum urmează:
- un reprezentant al organizaţiilor de urmaşi;
- 4 reprezentanţi ai organizaţiilor de răniţi;
- 2 reprezentanţi ai organizaţiilor de reţinuţi;
- 2 reprezentanţi ai organizaţiilor luptătorilor.
(4) Reprezentanţii propuşi pentru funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004;
b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administraţiei publice;
c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la lit. b).
(5) Reprezentanţii desemnaţi de organizaţiile revoluţionarilor prevăzute la alin. (3) lit. e) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004;
b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administraţiei publice.
(6) Componenţa nominală a consiliului de administraţie se aprobă prin ordin al secretarului de stat al SSPR, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(7) Consiliul de administraţie îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 29 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Veniturile "Fondului Libertatea" se constituie din veniturile prevăzute la art. 1 alin. 2 din Decretul-lege nr. 124/1990 privind înfiinţarea "Fondului Libertatea", cu modificările ulterioare, precum şi din veniturile prevăzute la art. 46 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Utilizarea veniturilor "Fondului Libertatea", potrivit destinaţiilor prevăzute la art. 2 din Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările ulterioare, se face cu avizul conform al secretarului de stat al SSPR.
(10) Proiectele de hotărâri ale Guvernului, prin care se stabileşte repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor "Fondului Libertatea", potrivit art. 2 alin. 2 din Decretul-lege nr. 124/1990, se elaborează şi se iniţiază de către SSPR.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale


Art. 49. - (1) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 sau de prezentele norme metodologice, SSPR procedează la anularea certificatelor respective şi propune preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.
(2) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenţa comisiei prevăzute la art. 13.
(3) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către SSPR, cu avizul Comisiei Parlamentare.
Art. 50. - În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 341/2004, coroborat cu prevederile art. 74 din Constituţie, republicată, Comisia Parlamentară avizează proiectele de lege cu referire la Revoluţia din Decembrie 1989.
Art. 51. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

CERERE
de preschimbare a certificatului doveditor, eliberat în perioada
1990-1997 de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia
pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989

- Model -


Subsemnatul/Subsemnata ............................, (numele purtat anterior) ......................, fiul/fiica ............. şi al/a ......................, născut/născută la data de ................... în localitatea .................., judeţul (sectorul) ..................., posesor al B.I./C.I. seria ............. nr. ........, având CNP ............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................, str. ............ nr. ........, bl. ......., sc. ......., ap. ..........., judeţul (sectorul) .............................., telefon .......................,
în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria ............... nr. ..........., doveditor al calităţii de ...................., eliberat la data de .......................
Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004.
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 şi cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar, pe propria răspundere, următoarele:
- afirmaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte;
- documentele întocmite de mine şi aflate în dosarul pe baza căruia mi-a fost atribuit titlul sus-menţionat sunt conforme cu realitatea;
- declaraţiile martorilor, aflate în dosarul pe baza căruia mi-a fost atribuit titlul sus-menţionat, nu au fost date sub exercitarea vreunei influenţe din partea mea sau despre care eu să am cunoştinţă.


Data Semnătura
....................... ...............................

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

AVIZ
pentru preschimbarea certificatului doveditor, eliberat în perioada
1990-1997 de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia
pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989

- Model -


...........................................................................................,

(Asociaţia/Liga/Fundaţia/Organizaţia de revoluţionari) constituită la data de ........................., prin ........................, cu sediul în localitatea ................., str. .................. nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......., judeţul (sectorul) ......................, telefon ...........................,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 emite prezentul

AVIZ:


Domnului/doamnei .............., (numele purtat anterior) .................., fiul/fiica .................... şi al/a ................, născut/născută la data de ............ în localitatea ................, judeţul (sectorul) ..........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., având CNP ......, domiciliat/domiciliată în localitatea ................., str. .................. nr. ........., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) .................., telefon .................., în vederea preschimbării Certificatului seria ...... nr. ......, doveditor al calităţii de ............................, eliberat la data de ....................................
Prezentul aviz este emis în vederea preschimbării certificatului doveditor şi poate fi utilizat numai în aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 şi cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
Subsemnatul/Subsemnata ............................, (numele purtat anterior) .................., fiul/fiica lui .................... şi al/a ..............., născut/născută la data de ................... în localitatea .................., judeţul (sectorul) ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .........., având CNP ..........................., domiciliat/domiciliată în localitatea .............., str. .......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) .................,
în calitate de preşedinte al organizaţiei de revoluţionari, declar pe propria răspundere că persoana în favoarea căreia a fost emis prezentul aviz se încadrează în prevederile legale referitoare la preschimbarea certificatului doveditor al calităţii sus-menţionate.


Data Semnătura
....................... ...............................

ANEXA Nr. 3*)
la normele metodologice)

__________
*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

CERTIFICAT

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

CERERE
de preschimbare a certificatului doveditor al titlului de Erou-Martir al
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, eliberat în perioada 1990-1997 de
Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru
cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989

- Model -


Subsemnatul/Subsemnata ..........., (numele purtat anterior) ..............., fiul/fiica ............................ şi al/a ................, născut/născută la data de ..........................., în localitatea ........................, judeţul (sectorul) ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. ..........., având CNP .........................., domiciliat/domiciliată în localitatea ....................., str. ............ nr. ......, bl. .........., sc. ......, ap. ....., judeţul (sectorul) ................., telefon .........., în baza prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 şi art. 18 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria .......... nr. ................., doveditor al titlului de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, eliberat la data de ......................
Solicit să-mi fie eliberat noul tip de certificat în considerarea calităţii pe care o am de soţ supravieţuitor/părinte/copil al titularului certificatului cu seria şi numărul sus-menţionate.
Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004.
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 şi cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că afirmaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte.


Data Semnătura
....................... ...............................

Data adoptării în Senat: Data adoptării în Camera Deputaților:

Data promulgării: 09/02/2004

Data intrării în vigoare: