NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Adoptarea de către Parlament a Legii nr. 374/2006 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, impune cu necesitate modificarea şi completarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1412/2004.

În acest scop a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1412/2004, prin care, pe de o parte s-a avut în vedere punerea de acord a dispoziţiilor cuprinse în Normele metodologice, cu normele cuprinse în Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost ea modificată şi completată prin Legea nr. 347/2006, iar pe de altă parte, introducerea de noi norme pentru reglementarea anumitor situaţii care, în procesul de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 341/2004 şi a Normelor metodologice în forma adoptată de Guvern în anul 2004, nu erau suficient de clar reglementate.

În acest scop a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1412/2004, prin care, pe de o parte s-a avut în vedere punerea de acord a dispoziţiilor cuprinse în Normele metodologice, cu normele cuprinse în Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost ea modificată şi completată prin Legea nr. 347/2006, iar pe de altă parte, introducerea de noi norme pentru reglementarea anumitor situaţii care, în procesul de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 341/2004 şi a Normelor metodologice în forma adoptată de Guvern în anul 2004, nu erau suficient de clar reglementate.

Astfel, prezentul proiect conţine în cuprinsul său norme cu privire la termenele prevăzute în Legea nr. 374/2004 pentru depunerea documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vedera îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege precum şi norme cu privire la finalizarea activităţii de preschimbare a certificatelor. Deasemenea sau prevăzut norme potrivit cărora, în acord cu ultimile modificări aduse Legii nr. 341/2004, coeficienţii de multiplicare pentru indemnizaţiile prevăzute în lege se vor aplica asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, şi nu la salariul mediu brut pe economie, din luna anterioară celei în care se face plata, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, aşa cum se prevede în prezent.

Astfel, prezentul proiect conţine în cuprinsul său norme cu privire la termenele prevăzute în Legea nr. 374/2004 pentru depunerea documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vedera îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege precum şi norme cu privire la finalizarea activităţii de preschimbare a certificatelor. Deasemenea sau prevăzut norme potrivit cărora, în acord cu ultimile modificări aduse Legii nr. 341/2004, coeficienţii de multiplicare pentru indemnizaţiile prevăzute în lege se vor aplica asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, şi nu la salariul mediu brut pe economie, din luna anterioară celei în care se face plata, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, aşa cum se prevede în prezent.

Totodată, în aplicarea dispoziţiilor art.2 lit.c) din Legea nr. 341/2004, proiectul conţine norme referitoare la diferenţierea etapelor Revoluţiei. S-a prevăzut deasemenea posibilitatea preschimbării certificatelor de revoluţionar şi pentru persoanele care, din motive obiective, neimputabile lor, nu mai sunt în posesia certificatului doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau ale brevetului de atestare a titlului acordat potrivit aceleiaşi legi.

Totodată, în aplicarea dispoziţiilor art.2 lit.c) din Legea nr. 341/2004, proiectul conţine norme referitoare la diferenţierea etapelor Revoluţiei. S-a prevăzut deasemenea posibilitatea preschimbării certificatelor de revoluţionar şi pentru persoanele care, din motive obiective, neimputabile lor, nu mai sunt în posesia certificatului doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau ale brevetului de atestare a titlului acordat potrivit aceleiaşi legi.

Prin noile norme introduse s-a avut în vedere deasemena urgentarea procedurii de preschimbare a certificatelor prin prevederea unor termene mai scurte pentru analiza propunerilor de preschimbare a certificatelor înaintate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, precum şi pentru semnarea noilor tipuri de certificate de către preşedintele Comisiei Parlamentare şi secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Prin noile norme introduse s-a avut în vedere deasemena urgentarea procedurii de preschimbare a certificatelor prin prevederea unor termene mai scurte pentru analiza propunerilor de preschimbare a certificatelor înaintate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, precum şi pentru semnarea noilor tipuri de certificate de către preşedintele Comisiei Parlamentare şi secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Anteproiectul actului normativ a fost afişat pe site-ul SSPR iar la definitivarea acestuia au fost avute în vedere propunerile pertinente primite cu această ocazie precum şi cele ale reprezentanţilor asociaţiilor de revoluţionari, care au participat efectiv la elaborarea şi definitivarea proiectului.

Anteproiectul actului normativ a fost afişat pe site-ul SSPR iar la definitivarea acestuia au fost avute în vedere propunerile pertinente primite cu această ocazie precum şi cele ale reprezentanţilor asociaţiilor de revoluţionari, care au participat efectiv la elaborarea şi definitivarea proiectului.

Având în vedere aspectele prezentate, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supune spre analiză Executivului în vederea adoptării.

Având în vedere aspectele prezentate, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supune spre analiză Executivului în vederea adoptării.

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE

REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

PETRIŞOR MORARAVIZĂM FAVORABIL

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

VASILE BLAGA


EUGEN NICOLĂESCU

MINISTERUL JUSTIŢIEI


MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MONICA LUIZA MACOVEI


TEODOR ATANASIU

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

SEBASTIAN VLĂDESCU


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

GHEORGHE BARBU

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

GHEORGHE FLUTUR


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

RADU MIRCEA BERCEANUMINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ADRIAN IORGULESCU


MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MIHAIL HĂRDĂUPROIECT

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004.

  

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  

ARTICOL UNIC. Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1412/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. După articolul 1 se introduc două noi articolele, art.11 şi art.12 , cu următorul cuprins:

Art. 11 - În înţelesul prezentelor norme metodologice, sintagmele şi formulările prevăzute în lege au următoarele semnificaţii:

(a) - Certificatul doveditor, este noul tip de certificat, preschimbat în baza Legii nr. 341/2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţei române din decembrie 1989, prin care se reconfirmă titlurile şi calităţile atribuite în baza Legii nr. 42/1990, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 341/2004.

(b) - Titlul, este atestarea înscrisă în certificatul preschimbat şi poate fi : Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Rănit; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Reţinut ; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite; Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

(c) - Calitatea, este însuşirea dobândită de către o persoană în urma preschimbării certificatului şi este inscrisă pe noul tip de certificat, după cum urmează: Urmaş de erou-martir; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Rănit; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Reţinut; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Rănit şi Reţinut; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite; Participant la Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.

 

Art. 12 (1) - În aplicarea prevederilor art.2 lit.c) din Legea nr. 341/2004, se va avea în vedere diferenţierea etapelor Revoluţiei astfel:

a) 14-19 decembrie 1989 – revoltă populară la Timişoara;

b) 20-22 decembrie 1989 – Revoluţia română, până la plecarea dictatorului din sediul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român;

c) 22-25 decembrie 1989 – preluarea puterii şi instituirea noilor structuri ale statului.

(2) - În înţelesul prevederilor art.2 lit.e) din Legea nr. 341/2004 se are în vedere diferenţierea angajării şi participării militarilor la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei, după cum urmează:

a) 14 decembrie - 22 decembrie 1989;

b) 22 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990.

(3) Având în vedere diferenţierea prevăzută la alin.(2), persoanele în cauză depun o declaraţie pe propria răspundere, sub incidenţa prevederilor art.292 Cod Penal, din care să rezulte implicarea lor potrivit etapelor mai sus menţionate şi că nu au desfăşurat acţiuni împotriva Revoluţiei din Decembrie 1989.”

 

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.2 (1) - Titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se atribuie celor care s-au jertfit în luptă pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătura cu aceasta. Certificatul care atestă titlul se acordă soţului supravieţuitor, părinţilor celui decedat şi fiecărui copil al Eroului-Martir, persoane îndreptăţite să beneficieze de prevederile Legii nr. 341/2004.

(2)- Titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se atribuie şi persoanelor care au decedat ulterior Revoluţiei române din decembrie 1989 şi al căror deces se află în raport de cauzalitate directă cu rănile suferite până la data de 10 ianuarie 1990 în lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta; raportul de cauzalitate trebuie dovedit prin certificat medico – legal eliberat de Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" din Bucureşti sau, după caz, de laboratorul de medicină legală judeţean , în a cărui rază teritorială îşi avea domiciliul persoana respectivă”.

 

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.3- Titlul de Luptator pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 -Luptător Rănit, prevăzut la art. 3 alin (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, se acordă persoanelor care au fost rănite în perioada 14 decembrie 1989 – 10 ianuarie 1990, în urma participării directe şi nemijlocite la lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, sau în urma participării la evenimente care au avut legatură cu lupta pentru victoria Revoluţiei.”

 

4. Articolul 7 se completează cu două noi alineate, alin.(2) şi alin.(3) cu următorul cuprins:

(2) - Titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, se atribuie prin decret al Preşedintelui României.

(3 )- În vederea atribuirii titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 SSPR înaintează Administraţiei Prezidenţiale propunerile privind persoanele în cazul cărora a fost aprobată cererea de preschimbare a certificatelor, a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară şi a fost eliberat noul tip de certificat.”

 

5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.8 - În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, consiliile locale vor prevedea în buget sumele necesare aducerii la îndeplinire a propunerilor formulate de organizaţiile revoluţionarilor sau de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi avizate de Ministerul Culturii si Cultelor, fiind obligate ca în termen de 5 ani să construiască monumente dedicate eternizării memoriei eroilor căzuţi în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 , în oraşele declarate martir, în care nu au fost construite până în prezent astfel de monumente.”

 

6. Articolul 9 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Art. 9(1) - În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, trecerea în patrimoniul asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor, constituite până la data de 31 decembrie 1990, a spaţiilor, proprietate a statului, pe care acestea le deţin cu destinaţia de sediu şi pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, se face, la cererea acestora, fără plată, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării, cu titularii dreptului de administrare asupra imobilelor respective.

(2) - Protocoalele de predare-preluare vor fi încheiate pentru bunurile imobile, construcţii şi terenuri aferente, aşa cum acestea sunt înscrise în contractul de închiriere sau în fişa de calcul a spaţiilor locative.

(3) - Trecerea imobilelor în patrimoniul structurilor asociative ale revoluţionarilor potrivit alin. (1) se face indiferent dacă acestea fac parte din domeniul public sau privat al statului, titularii dreptului de administrare având obligaţia de a comunica datele necesare Ministerului Finanţelor Publice în vederea operării modificărilor corespunzătoare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

(4) - În cazul spaţiilor sau imobilelor care fac obiectul art.3 alin.(5) din Legea nr. 341/2004, care au fost retrocedate sau cu privire la care au fost formulate şi se află în curs de soluţionare cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, titularul dreptului de administrare va pune la dispoziţie structurii asociative a revoluţionarilor un spaţiu corespunzător şi reprezentativ cu privire la care nu există cereri de revendicare şi pentru care se va încheia protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1).

(5) - În privinţa sediilor asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor, constituite în perioada 31 decembrie 1990 - 31 decembrie 1992, precum şi în privinţa sediilor federaţiilor şi uniunilor naţionale de revoluţionari, constituite până la 31 decembrie 2003, deţinute potrivit contractului de închiriere sau fişei de calcul a spaţiilor locative se aplică în mod corespunzator prevederile Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 927/2003.

(6) - În cazul spaţiilor şi imobilelor pentru care a existat un contract de închiriere, dar a fost întrerupt din motive obiective, după soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiilor având ca obiect retrocedarea acestora, în sensul respingerii cererii de retrocedare, asociaţia de revoluţionari se va încadra în dispoziţiile alin. (1) sau (5).”

 

7. Alineatul 3 al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) - Înregistrarea în registrele de preschimbare a certificatelor doveditoare se poate solicita pe baza următoarelor documente:

a) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) duplicat al certificatului prevăzut la lit. a);

d) adeverinta de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr.42/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR.

 

8. La articolul 10, după alineatul 3, se introduc două noi alineate, alin. (31 ) şi alin. (32) cu următorul cuprins:

(31) - Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, datorită pierderii acestora, dar care sunt publicate în Monitorul Oficial, vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar şi dovada declarării pierderii acestora într-un ziar de largă circulaţie sau în Monitorul Oficial.

(32) - Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, întrucât acestea nu au fost niciodată ridicate şi nici nu mai există posibilitatea eliberării lor, dar care sunt publicate în Monitorul Oficial, vor prezenta, în acest sens, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar.”

 

9. Alineatul 4 al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) - Pot solicita eliberarea noului tip de certificat şi persoanele care au depus, în vederea acordării uneia dintre calităţile prevăzute Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele necesare la fosta Comisie pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, dar cărora nu li s-a eliberat certificatul doveditor datorită epuizarii, la acea dată, a formularelor tipizate şi sunt publicate în Monitorul Oficial; în vederea eliberării noului tip de certificat, solicitanţii vor depune la S.S.P.R., în original sau în copie legalizată, documentul din care rezultă depunerea dosarului la această comisie şi adeverinţa prevăzută la alin.(3) lit.d).”

 

10. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) copie certificată pentru conformitate de pe documentele prevăzute la art. 10 alin.(3) - (32) sau după caz, documentul prevăzut la art.10 alin.(4) teza a doua”.

 

11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.12(1) - Preschimbarea certificatelor doveditoare se face pe baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi a dosarelor, aflate la SSPR, care au stat la baza eliberării certificatelor, în perioada 1990-1997, de către Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.”

(2) – În situaţiile în care se constată că dosarul de preschimbare nu conţine documentele prevăzute la art.121-125 şi art.18 alin.(2), SSPR informează persoanele în cauză în legătură cu documentele necesare pentru completarea dosarului.

(3) - Informarea prevăzută la alin.(2) se poate face prin una din următoarele modalităţi:

a) adresă scrisă a SSPR

b) prin intermediul preşedintlui asociaţiei de revoluţionari care a dat avizul reactualizat;

c) pubicare pe site-ul SSPR.

(4) - Termenul final de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionari, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite de lege, este 31 decembrie 2006.

 

12. După articolul 12 se introduc 7 noi articole, art.121 la art.127, cu următorul cuprins:

Art. 121(1) - Dosarele de Erou-Martir al Revoluţiei Romane din Decembrie 1989, trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) brevetul şi certificatul de atestare a titlului de erou-martir acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau copie de pe acestea; pentru persoanele decedate în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 nu este necesar brevetul sau copia legalizată sau certificată de pe acesta;

b) certificatul de deces sau copie legalizată de pe acesta;

c) certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de Institutul Medico-Legal sau copie legalizată de pe acesta; dacă certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare nu conţine numărul certificatului emis de Institutul Medico-Legal, la dosar se va depune o copie a certificatului emis de Institutul Medico-Legal;

d) declaraţii ale martorilor, sau, eventual, alte documente din care să rezulte data şi locul în care a avut loc decesul şi cauzele acestuia, activitatea desfaşurată până în acel moment, precum şi cauzele ce au condus ulterior la deces datorat ranirii.

(2) - Dosarele prevăzute la alin.(1) trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la lit.a) - c).

(3) - În cazul eroilor-martiri care nu au urmaşi care să solicite eliberarea noilor tipuri de certificate, acestea se vor preschimba în baza dosarelor aflate în arhiva S.S.P.R. În situaţia în care documentele prevăzute la alin.(1) lit. a) - c) nu există la dosar, Comisia S.S.P.R. va întreprinde demersurile necesare în vederea obţinerii acestora; în situaţia în care obţinerea documentelor nu a fost posibilă, Comisia va lua decizia pe baza documentelor existente la dosar;

 

Art. 122 (1) - Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Rănit, trebuie să conţină următoarelor documente:

a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din prezentele norme metodologice;

b) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare sau duplicatul certificatului emis de SSPR, sau copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe acestea; adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR, în original sau copie legalizată, şi documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art.10 alin (4);

c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare; pentru persoanele rănite în legătură cu Revoluţia acest document nu este necesar;

d) actul de identitate, în copie;

e) două fotografii tip paşaport;

f) certificatul medical de rănit din perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atestă această dată, sau copie legalizată de pe acestea;

g) certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de Institutul Medico-Legal sau copie legalizată de pe acestea;

h) declaraţie personală;

i) alte documente din care să rezulte data şi locul rănirii, precum şi activitatea desfăşurată în momentul rănirii;

j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.

(2) - Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de rănit trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin.(1), lit.a) la i); prin alte documente, în sensul literei i), se înţelege o probă, alta decât cele prevăzute la literele f) la i), sau o declaraţie de martor din care să rezulte data si locul rănirii, precum si activitatea desfaşurată în momentul rănirii.

(3)-Foaia de observaţie clinică, fişa medicală, adeverinţa medicală sau biletul de internare/externare care atestă leziunile suferite în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, pot înlocui documentele prevăzute la lit.f) sau, după caz, pot fi considerate „alte documente” sau “alte probe”, în sensul literei i) respectiv literei j).

 

Art.123(1) - Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989 – Luptător Reţinut, trebuie să conţină următoarelor documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, sau duplicatul certificatului emis de SSPR, sau copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe acestea ; adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR, în original sau copie legalizată, şi documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art.10 alin. (4);

c) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe acestea ;

d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr.2; nu se condiţionează acordarea avizului de către aceeaşi asociaţie; organizaţiile revoluţionarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;

e) doua fotografii tip paşaport;

f) actul de identitate, în copie;

g) copie legalizată de pe fişa de cameră, de celulă sau de pe adeverinţa eliberată de Ministerul de Interne, Procuratură sau Direcţia Generală a Penitenciarelor, din care să rezulte perioada, locul şi motivul reţinerii sau arestării, sau copie legalizată de pe acestea;

h) declaraţie personală, în original;

i) declaraţii din partea a 3 martori care au calitatea de reţinut;

j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.

(2) - Declaraţiile prevăzute la lit.i) trebuie să fie în orginal sau copii certificate pentru conformitate; în situaţiile în care în localitatea respectivă nu există 3 martori ce deţin calitatea de Luptător Reţinut, declaraţiile pot fi susţinute şi de alte persoane, prezente la locul şi în momentul arestării, care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.

(3) - Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Reţinut, trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin.1 lit.a) la j); prin alte probe, în sensul literei j), se înţelege o probă din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluţiei, precum şi activitatea desfaşurată în momentul arestării; în situaţia în care la dosar există două documente din cele prevăzute la lit.g), unul din documente va fi considerat probă, în sensul literei j).

 

Art.124 (1) - Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, trebuie să conţină următoarelor documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare sau duplicatul certificatului emis de SSPR sau copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe acestea; adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR, în original sau copie legalizată, şi documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art.10 alin (4);

c) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe acesta;

d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiţionează acordarea avizului de către aceeaşi asociaţie; organizaţiile revoluţionarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;

e) două fotografii tip paşaport;

f) actul de identitate, în copie;

g) declaraţie personală, cu specificarea faptelor deosebite în care a fost implicat direct;

h) declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei şi faptele deosebite ale celui pentru care sunt date;

i) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei;

j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.

(2) - Declaraţiile prevăzute la lit.h), în original sau copii certificate pentru conformitate, trebuie să fie însoţite de copii ale certificatelor de revoluţionar.

(3) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin.(1), lit.a) -i); prin sintagma „alte documentele probatorii” prevăzută la lit. i) se înţeleg două probe din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei.

(4) - Pot fi considerate documente probatorii, în sensul prevăzut la lit.i): imaginile video, fotografiile , articolele din ziare şi reviste în care este specificat numele şi prenumele, apariţiile relevante în cărţi sau publicaţii, adeverinţele sau procesele verbale de preluare –predare a armelor şi muniţiilor, tabelele privind constituirea unor organisme de conducere, legitimaţiile emise în perioada 14-25 decembrie 1989, adresele emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de alte instituţii ale statului sau intreprinderi din care să rezulte prezenţa sau gradul de implicare în evenimentele din decembrie 1989, şi altele asemenea.

(5) – Documentele prevăzute la alin.(4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt cel puţin două şi sunt prezentate în original sau în copii legalizate sau certificate.

 

Art.125 - Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989 - calitate onorifică, trebuie să conţină următoarelor documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau duplicatul certificatului emis de SSPR, sau copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe acestea; adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR, în original sau copie legalizată, şi documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art.10 alin (4);

c) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe acesta;

d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevazut în anexa nr. 2; nu se condiţionează acordarea avizului de către aceeaşi asociaţie; organizaţiile revoluţionarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;

e) două fotografii tip paşaport;

f) actul de identitate, în copie;

g) declaraţie personală;

h) declaraţii din partea a 3 martori, în original sau copii legalizate sau certificate pentru conformitate;

i) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluţiei;

j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.

(2) - Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de participant trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin.(1) lit.a) - h).

Art. 126 Persoanelor care au participat la revoluţie dar care nu au îndeplinit condiţiile pentru preschimbarea certificatelor prevăzute în prezentele norme, li se atribuie calitatea onorifică de participant la revoluţia română din decembrie 1989.

 

Art. 127 Persoanele care, potrivit certificatelor doveditoare eliberate în temeiul Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au atât calitatea de urmaş de erou martir cât şi o altă calitate din cele prevăzute la art. 11 lit.c) din prezentele norme, precum şi cele care au atât calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite cât şi calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Rănit sau Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător Reţinut, vor transmite S.S.P.R., în scris, până la data de 31 octombrie 2006, calitatea pentru care optează să fie înscrisă pe noul tip de certificat.”

 

13. Articolul 13 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Art.13(1) - Documentele depuse în vederea preschimbării certificatelor şi conţinutul dosarelor sunt verificate de către o comisie constituită la nivelul S.S.P.R., denumită în continuare Comisia.

(2)- Comisia este formată din:

a) preşedinte - Secretarul de stat al SSPR;

b) vicepreşedinte-Secretarul general al SSPR, care, în lipsa preşedintelui la lucrările Comisiei, îndeplineşte atribuţiile acestuia;

c) 2 persoane încadrate la SSPR;

d) un funcţionar public din cadrul Ministerului Sănătăţii, delegat pe perioada în care Comisia îşi desfaşoară activitatea;

e) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, delegat pe perioada în care Comisia îşi desfăşoară activitatea;

f) un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, delegat pe perioada în care Comisia îşi desfăşoară activitatea;

g) un procuror de la Parchetul de pe lîngă Îalta Curte de Casaţie şi Justiţie, delegat pe perioada în care Comisia îşi desfăşoară activitatea.

(3) - Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al S.S.P.R., în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pe baza propunerilor transmise de instituţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) - f).

(4) - La şedinţele Comisiei vor fi invitaţi, în mod obligatoriu, presedinţii organizaţiilor de revoluţionari care au acordat avizul reactualizat în cazul cererilor analizate în cadrul şedinţelor respective.

(5) - La lucrările Comisiei pot participa, cu statut de observator, reprezentanţi ai revoluţionarilor sau ai structurilor asociative ale acestora, precum şi orice alte persoane, la invitaţia preşedintelui Comisiei.

(6) - Regulamentul de desfăşurare a şedinţelor Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al SSPR, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.”

(7)- Persoanele care fac parte din cadrul Comisiei beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantumul unui salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

(8) – Sumele prevăzute la alin.(7) se suportă din bugetul instituţiilor prevăzute la art.13 pentru fiecare reprezentant al acestora.

 

14 După articolul 13 se introduce un nou articol, art.131 cu următorul cuprins:

Art.131 (1) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii :

a) conduce lucrările şi şedinţele Comisiei, coordonează şi răspunde de buna funcţionare a acesteia;

b) supune la vot deciziile propuse spre a fi adoptate;

c) semnează procese-verbale de şedinţă ce conţin deciziile luate, planificarea participării reprezentanţilor asociaţiilor la şedinţă, deciziile pentru propunerea acordarării avizului pozitiv/negativ” de preschimbare a certificatelor;

d) aprobă prin ordin , propunerile Comisiei SSPR, de revocare a oricărui membru al Comisiei;

e) supune votului Comisiei participarea la lucrările acesteia, când apreciază că este necesar, a unor specialişti pe probleme specifice, din cadrul instituţiilor sau organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale.”

 

15. Articolul 15 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Art.15 (1) - S.S.P.R. înaintează Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară , în vederea emiterii avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, listele cu propuneri de preschimbare a certificatelor.

(2) - Comisia Parlamentară avizează în termen de 7 zile de la data înregistrarii listele cu propunerile prevăzute la alin. (1).

(3) - În situaţia în care în lista cu propuneri înaintată de SSPR există persoane contestate, Comisia Parlamentară va aviza lista cu propuneri cu excepţia persoanelor contestate şi va anunţa de îndată persoana contestată despre acest lucru.

(4) - În situatia în care lista cu propuneri transmisă de S.S.P.R. necesită o cercetare mai amănunţită, Comisia Parlamentara poate prelungi cu cel mult 7 zile termenul prevăzut la alin. (2), înştiinţând SSPR cu privire la această prelungire.

(5) - În cazul în care Comisia Parlamentară nu restituie listele avizate în termenele şi condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) din motive neîntemeiate, listele cu propuneri înaintate Comisiei Parlamentare se consideră avizate favorabil şi SSPR va transmite spre tipărire certificatele pentru persoanele aflate în listele cu propuneri.”

 

16. Articolul 16 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Art.16 (1) - Noul tip de certificat se semnează în termen de 3 zile, din momentul primirii de la Imprimeria Naţională, de către secretarul de stat al SSPR şi în termen de 3 zile de la data primirii certificatelor la Comisia Parlamentară, de către preşedintele acesteia.

(2) - Modelul noului tip de certificat, inclusiv matca şi legitimaţia, care are dimensiunile de 21 cm. x 37 cm. şi conţine elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 3; calitatea acordată fiecărei categorii de beneficiari se înscrie, prin tiparire, pe modelul noului tip de certificat.

(3) - Noul tip de certificat va fi tipărit după cum urmează:

a) pe hârtie de culoare roşie, pentru calitatea de urmaş de erou-martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

b) pe hârtie de culoare galbenă, pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 –Luptător Rănit şi Luptator pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 -Luptător Reţinut;

c) pe hârtie de culoare albastră, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 -Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;

d) pe hârtie de culoare albă, pentru titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

(4) - După completarea şi semnarea noului tip de certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispozitia SSPR.

(5) - Achiziţia noilor tipuri de certificate se face de către SSPR, în regim de urgenţă, de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) - Sumele necesare tipăririi şi imprimării noilor tipuri de certificate, precum şi cele aferente activităţii de preschimbare se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul SSPR.

(7) - Persoanelor cărora li se preschimbă certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 –Luptător Rănit şi Reţinut, li se eliberează un singur certificat, tipărit pe hârtie de culoare galbenă, în cuprinsul căruia se menţionează ambele calităţi atribuite în baza Legii nr. 341/2004.”

 

17. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 17 (1) - Cu ocazia preschimbării certificatelor, SSPR va elibera titularului noul tip de certificat şi legitimaţia din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) - Persoanele cărora li s-au atribuit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1), lit.b) şi calitatea prevăzută în art.4, alin.(1) din Legea nr. 341/2004 fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimaţiei şi a documentului de identitate, respectiv buletin de identitate sau, după caz, carte de identitate.”

 

18. După articolul 17 se introduce un nou articol, art. 171, cu următorul cuprins:

Art.171 Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul, vor depune cu ocazia eliberării noului tip de crtificat, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu au fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică şi că nu organizat, acţionat, instigat sau luptat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei.

 

19. - La alineatul 2 al articolului 18, se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:

d) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe noul tip de certificat.”

 

20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.19 (1) - Lista finală cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate se certifică prin ordin al secretarului de stat al SSPR, şi se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) - Ulterior finalizării activităţii de preschimbare a certificatelor doveditoare, Comisia constituită la nivelul S.S.P.R. va întocmi un raport cuprinzând cel puţin urmatoarele:

a) lista persoanelor care au depus cereri de peschimbare a certificatelor, pe categorii;

b) lista cu Eroii- Martiri;

c) lista persoanelor cărora le-a fost preschimbat certificatul, pe categorii;

d) lista persoanelor care nu se încadrează în criteriile prezentelor norme şi cărora li s-a atribuit titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

e) lista persoanelor cărora SSPR le-a respins cererea de preschimbare.

(3) - Raportul prevăzut la alin. (2) se înaintează Comisiei Parlamentare şi se dă publicităţii.”

 

21. La articolul 20, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alin (31 ), cu următorul cuprins:

(31) – Orice contestaţie care nu conţine datele de identificare sau semnătura contestatarului, precum şi motivele contestaţiei, este nulă .”

 

22. Articolul 22 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Art. 22 (1) – În vederea stabilirii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. 2-5, coeficienţii de multiplicare se aplică asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.

(2 ) - În cazul indemnizaţiilor reparatorii prevăzute în art.4 alin.(2) din Legea nr. 341/2004, dosarele se vor depune la instituţiile competente ale sistemului de asigurări sociale căruia aparţine solicitantul.

 

23. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins

(1) - Prin noţiunea de venit prevăzută la art.4 alin.(4) şi la art.5 din lege, se înţelege venitul brut lunar realizat din salarii şi asimilat salariilor potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

24. Alineatul 6 al articolului 28 se abrogă.

 

25. La articolul 31 se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004 sunt obligaţi să comunice în scris inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, orice modificare a condiţiilor în care acestea au fost acordate.”

 

26. Articolul 32 se completează cu 3 noi alineate, alin.(5)-(7), cu următorul cuprins:

(5) - Pentru acordarea indemnizaţiilor reparatorii prevăzute la art.4 alin.(4) din lege, inclusiv cele restante, dovada îndeplinirii condiţiei referitoare la venitul realizat de către beneficiar se face cu declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art.292 din Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia se depune la plătitor odată cu cererea pentru acordarea acestui drept şi se referă la întreaga perioadă anterioară pentru care se cuvine indemnizaţia reparatorie, mai puţin la luna în care se depune cererea.

(6) - Declaraţia pe propria răspundere se reînoieşte la fiecare 6 luni, calculate din luna în care s-a depus declaraţia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii.

(7) - Ori de câte ori, în intervalul celor 6 luni pentru care se face declaraţia, intervin modificări ale venitului, de natură a conduce la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii, beneficiarul are obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa plătitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.”

 

27. După articolul 32 se introduc două noi articole, art. 321 şi art. 322, cu următorul cuprins:

Art. 321(1) - Sumele reprezentând indemnizaţia reparatorie şi/sau indemnizaţia lunară rămase neîncasate de către titularul decedat pe luna în care a avut loc decesul şi, după caz, cele cuvenite şi neachitate până la deces se plătesc soţului supraviţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

(2) - Sumele prevăzute la alin.(1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

Art. 322- În situaţia persoanelor cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor şi pentru care Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Legea nr. 341/2004, nu prevedea stabilirea unei indemnizaţii, drepturile se acordă în cuantumul integral, calculat de la data prevăzută la art. 41 alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

28. La articolul 33 se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

(4) - Pentru stabilirea modului de efectuare a decontării prevăzute la alin.(2), SSPR, după acordarea avizului prevăzut la alin.(3), va încheia protocoale cu băncile care vor acorda creditele, în conţinutul acestora prevăzându-se expres că SSPR nu este girant al beneficiarilor de credite şi că nu va răspunde decât de plata a 50% din dobânda aferentă unui credit acordat în condiţiile art.5 alin.(1) lit.f) din lege.”

 

 

29. Alineatul 4 al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) - Exercitarea dreptului la transport gratuit, în limita călătoriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k), se face de către membrii de familie ai titularului şi de către însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat, cu condiţia ca însoţitorul să fie angajat cu contract de muncă, potrivit prevederilor legale, în baza documentului de identitate, a biletului de călătorie gratuită şi a copiei de pe legitimaţia de revoluţionar a titularului biletelor. Titularul va acorda, pe propria răspundere, membrilor de familie bilete de călătorie gratuită, în vederea utilizării de către aceştia pentru transportul pe calea ferată.”

 

30. La articolul 39 se adaugă două noi alineate, alin.(3) şi alin.(4), cu următorul cuprins:

(3) - Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) - (5) si la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, care se acordă urmaşilor de erou-martir şi beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 341/2004, se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute în bugetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz.

(4) - Stabilirea şi plata indemnizaţiilor prevăzute la alin.(3) se fac de către Casele Teritoriale de Pensii, respectiv de către serviciile de pensii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, după caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 341/2004, respectiv copie certificată pentru conformitate a noului tip de certificat şi a actului de identitate.”

 

31. Alineatul 2 al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) - Subvenţia se acordă angajatorilor care încadrează în muncă şomeri care deţin titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989" sau calitatea de "Urmaş de Erou-Martir", o singură dată, dacă solicită subvenţia în termen de 12 luni de la data încadrării în munca.”

 

32. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 44(1) - Prevederile referitoare la modul de subvenţionare a angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau şomeri, în condiţiile art. 80, respectiv ale art. 93 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi angajatorilor care încadrează în muncă persoane care au dobândit titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989" sau care au calitatea de "Urmaş de Erou-Martir".

(2) - Dispoziţiile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi care au dobândit titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989" sau care au calitatea de "Urmaş de Erou-Martir".

 

33. Articolului 45 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Art. 45(1) - În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, până la eliberarea de către SSPR a noilor certificate şi stabilirea drepturilor aferente, îşi păstrează valabilitatea certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, privind titlul dobândit în baza Legii nr.42-1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi care nu sunt purtătoare de drepturi.

(2) - În perioada menţionată la alin. (1) indemnizaţiile stabilite în baza prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se achită potrivit procedurii anterioare, în cuantumul aflat în plata la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004.

(3) - Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor beneficiază şi li se plătesc drepturile cuvenite, respectiv diferenţa dintre drepturile calculate în baza Legii nr. 42/1990 şi cele stabilite potrivit Legii nr. 341/2004, începând cu luna următoare celei în care este depusă documentaţia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor.

(4) - Dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor se face cu adeverinţa eliberată de SSPR.

(5) - La calculul drepturilor restante, coeficientul de multiplicare se aplică asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător fiecărui an din perioada pentru care se calculează drepturile restante.”

 

34. Articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 46 (1) Documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004 se stabilesc de către insituţiile cu atribuţii în acordarea acestora, cu consultarea SSPR.

(2) În cazul indemnizaţiilor aflate în plată potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii indemnizaţiilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004, dosarele pe baza cărora au fost acordate drepturile iniţiale se completează cu următoarele documente, în copie:

a) noul tip de certificat, eliberat potrivit legii şi prezentelor norme metodologice;

b) legitimaţia, eliberată potrivit prezentelor norme metodologice;

c) buletinul de identitate sau cartea de identitate.

(3) - Insituţiile plătitoare de indemnizaţii vor transmite trimestrial la prefecturi situaţia cu persoanele beneficiare.”

 

35. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 48 (1) Potrivit art. 15 din Legea nr. 341/2004, Fundaţia "Fondul Libertatea", denumită în continuare fundaţia, funcţionează în subordinea SSPR.

(2) Organele fundaţiei sunt:

a) consiliul de administraţie;

b) comisia de cenzori.

(3) Consiliul de administraţie este format din 5 membri, după cum urmează:

a) preşedinte – ales de către membrii Consiliului de administraţie;

b) un reprezentant al SSPR;

c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

d) un reprezentant desemnat de Comisia Parlamentară;

e) 2 reprezentanţi ai structurilor asociative ale revoluţionarilor, din care cel puţin unu să fie reprezentant al organizaţiilor de urmaşi, de răniţi sau de reţinuţi.

(4) Reprezentanţii propuşi pentru funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 sau calitatea prevăzută la art.4 alin.(1), aceeaşi lege;

b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administraţiei publice;

c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la lit. b).

(5) Reprezentanţii desemnaţi de organizaţiile revoluţionarilor prevăzute la alin. (3) lit. e) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 sau calitatea prevăzută la art.4 alin.(1), aceeaşi lege;

b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administraţiei publice.

(6) Componenţa nominală a consiliului de administraţie se aprobă prin ordin al secretarului de stat al SSPR, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(7) Consiliul de administraţie îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 29 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Veniturile "Fondului Libertatea" se constituie din veniturile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990 privind înfiinţarea "Fondului Libertatea", cu modificările ulterioare, precum şi din veniturile prevăzute la art. 46 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Proiectele de hotărâri ale Guvernului, prin care se stabileşte repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor "Fondului Libertatea", potrivit art. 2 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990, se elaborează şi se iniţiază de către SSPR.

 

36. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 49 (1) - În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 sau de prezentele norme metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

(2) - Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenţa Comisiei prevăzute la art. 13, până la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen competenţa revine unei comisii formată din angajaţi ai SSPR numiţi prin ordin al secretarului de stat.

(3) - Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se face de către SSPR, cu avizul Comisiei Parlamentare.”

 

PRIM – MINISTRU

 CĂLIN POPESCU - TĂRICEANU

 

Bucuresti, ………………… 2006

Nr. ………………..LEGE nr. 347 din 21 iulie 2006

pentru modificarea şi completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. I

Legea recunostintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (2)-(5) vor avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la alin. (1) au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicati asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit - un coeficient de 1,10;

b) fiecare dintre părinţii celui decedat - un coeficient de 0,50;

c) fiecare dintre copiii celui decedat, pana la majorat sau pana la terminarea studiilor, fără a depăşi varsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se afla - un coeficient de 1,10.

(3) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi 2 au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea următorilor coeficienţi asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) 2,00 - pentru marii mutilati;

b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

e) 1,10 - pentru persoanele neincadrate în grad de invaliditate.

(4) De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de varsta, dacă nu sunt încadraţi în nicio forma de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

(5) Marii mutilati şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută la alin. (3), şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se acorda lunar, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata."

2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"(6) Prin noţiunea venit, prevăzută la art. 4 alin. (4) şi la art. 5, se înţelege venitul brut lunar realizat din salarii şi asimilat salariilor potrivit prevederilor <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

3. După articolul 4 se introduc trei noi articole, articolele 4^1-4^3, cu următorul cuprins:

"Art. 4^1. - (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 şi 5 se acorda, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusa la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 documentaţia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor.

(2) Dovada datei la care a fost depusa documentaţia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor se face cu adeverinta eliberata de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

(3) La calculul drepturilor restante, coeficientul de multiplicare se aplica asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător fiecărui an din perioada pentru care se calculează drepturile restante.

Art. 4^2. - (1) Pentru acordarea indemnizaţiilor reparatorii prevăzute la art. 4 alin. (4), inclusiv cele restante, dovada îndeplinirii condiţiei referitoare la venitul realizat de către beneficiar se face cu declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia se depune la plătitor odată cu cererea pentru acordarea acestui drept şi se referă la intreaga perioada anterioară pentru care se cuvine indemnizaţia reparatorie, mai puţin la luna în care se depune cererea.

(2) Declaraţia pe propria răspundere se reînnoieşte la fiecare 6 luni, calculate din luna în care s-a depus declaraţia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii.

(3) Ori de câte ori, în intervalul celor 6 luni pentru care se face declaraţia, intervin modificări ale venitului, de natura sa conducă la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii, beneficiarul are obligaţia de a aduce acest fapt la cunostinta plătitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.

Art. 4^3. - (1) Sumele cu titlu de indemnizaţie reparatorie încasate în luna/lunile în care venitul realizat de către beneficiar este mai mare decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă sume încasate necuvenit şi se recuperează de la beneficiar, conform legii.

(2) Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile, proprie fiecărui plătitor, referitoare la stabilire, plata, modificare, suspendare, reluare, încetare, expertizare, revizuire, contestare şi recuperare a sumelor încasate necuvenit, se aplica şi indemnizaţiilor prevăzute de lege, dacă aceasta nu dispune altfel."

4. La articolul 5, litera o) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:

"Art. 5^1. - (1) Sumele reprezentând indemnizaţia reparatorie şi/sau indemnizaţia lunară rămase neîncasate de către titularul decedat pe luna în care a avut loc decesul şi, după caz, cele cuvenite şi neachitate pana la deces se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie."

6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:

"Art. 9^1. - (1) Termenul final de solicitare a preschimbarii certificatelor doveditoare calităţii de revolutionar este 31 iulie 2006.

(2) Termenul final de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revolutionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2006."

ART. II

În situaţia persoanelor cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor şi pentru care <LLNK 11990 42 11 221 0 17>Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin <LLNK 12004 341 10 201 0 18>Legea nr. 341/2004, nu prevedea stabilirea unei indemnizaţii, drepturile se acorda în cuantumul integral, calculat de la data prevăzută la <LLNK 12004 341 10 202 4 41>art. 4^1 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. III

Termenul prevăzut la <LLNK 12004 341 10 202 9 39>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se proroga pana la data de 30 iunie 2007 inclusiv.

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 21 iulie 2006.

Nr. 347.