PROIECT


de modificare şi completare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
Prezenta lege are ca principiu de baza depistarea si indreptarea erorilor in modul de acordare a calitatilor, titlurilor, eliberarea certificatelor si brevetelor conform Legii nr.42/1990.

Legea nr.341/2004 va avea urmatorul cuprins:


Art.1.- (1) Revoluţia română din Decembrie 1989, declanşată prin revolta populară de la Timişoara, continuată în Bucureşti şi în alte localităţi ale ţării şi transformată în revoluţie antitotalitară, sprijinită de armată, care a condus la căderea regimului comunist şi la instaurarea democraţiei, constituie un moment crucial în istoria României.

(2) Revoluţia română din decembrie 1989 s-a înfăptuit prin jertfă şi spirit de sacrificiu din partea celor care au luptat pentru victoria ei.


Art.2.- În aplicarea prevederilor prezentei legi, se vor avea în vedere următoarele principii:

a) respectul şi gratitudinea faţă de eroii-martiri şi luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi grija faţă de urmaşii eroilor-martiri;

b) respectarea adevărului istoric prin aprofundarea documentării privind Revoluţia română din decembrie 1989;

c) diferenţierea etapelor Revoluţiei;

d) stabilirea categoriilor de luptători, prin diferenţierea angajării şi participării la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei;

e) diferenţierea între civili şi militari privind etapele participării şi formele de angajare în acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei;

f) echitate în acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege.


Art.3.- (1) Pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:

a) Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;

b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:

1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;

2. Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;

3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;

c) Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică.

(2) Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda în condiţiile prezentei legi, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit <LLNK 11990 42 11 221 0 17>Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În semn de recunoştinţă faţă de persoanele care au dobândit titlurile prevăzute la alin. (1), Preşedintele României poate conferi acestora Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", în conformitate cu prevederile <LLNK 11996 1 10 201 0 16>Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", precum şi alte ordine şi medalii, potrivit <LLNK 12000 29 10 201 0 17>Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru eternizarea memoriei eroilor căzuţi în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, consiliile locale, la propunerea organizaţiilor şi a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, vor construi în oraşele ţării monumente dedicate acestora.

(5)Sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite până la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului şi pentru care,la 31 decembrie 2004, exista un contract de închiriere cu institutiile statului la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor trece, fără plată, în patrimoniul acestora, iar sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite după această dată, până la data de 31 decembrie 1992, precum şi sediile federaţiilor şi uniunilor naţionale de revoluţionari constituite până la 31 decembrie 2003 vor avea acelaşi regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice.

(6) Asociaţiile, ligile, organizaţiile, cluburile, fundaţiile, federaţiile şi uniunile naţionale de revoluţionari pot beneficia de sponsorizare, în condiţiile cele mai favorabile prevazute de lege.


Art.4.- (1) Prin urmaş de erou-martir se înţelege persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile prezentei legi, şi anume soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia.

(2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la alin. (1) au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, astfel:

a) soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit sau, în cazul în care, în urma căsătoriei, a divorţat sau a rămas văduv - un coeficient de 1,10;

b) fiecare dintre părinţii celui decedat - un coeficient de 0,50;

c) fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, dar nu peste vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află - un coeficient de 1,10; după vârsta de 26 ani – un coeficient de 0,5% din salariul mediu brut.

(3) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi 2 au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, prin aplicarea următorilor coeficienţi asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, astfel:

a) 2,00 - pentru marii mutilaţi;

b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

(4) De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, beneficiază persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3.

a) Daca titularul certificatului de revolutionar decedeaza, sotul supravietuitor daca nu se recasatoreste,sau copii acestora in cazul in care nu exista sot supravietuitor sau acesta s-a casatorit, beneficiaza de toate drepturile titularului conferite prin prezenta lege.

b) Pentru persoanele care au făcut parte din structuri militarizate (Gărzi Patriotice, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor) drepturile pecuniare vor fi asigurate din fondurile ministerelor respective.

(5) Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută la alin. (3), şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se acordă lunar, prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata.


Art.5.- (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 4 alin. (1) beneficiază, pe lângă indemnizaţia calculată conform prevederilor art. 4, şi de următoarele drepturi:

a) asigurarea unei locuinţe din fondul disponibil de locuinţe sociale, în localitatea de domiciliu, sau 500 mp teren in intravilan pentru construirea unei locuinte dacă nu au deţinut în proprietate o altă locuinţă;

b) stabilirea chiriei la nivelul minim prevăzut de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat, dacă dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

c) atribuirea cu prioritate, din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, a unui spaţiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu suprafaţa utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau atribuirea cu prioritate a unei suprafeţe de teren de până la 200 mp din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestări servicii, iar in cazul in care Primaria si Consiliul Local nu pot asigura acest drept au obligatia de a despagubi pecuniar solicitantii la valoarea medie a pietii. Cererile pentru cumpărarea spaţiilor comerciale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează de către comisiile pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii constituite la nivelul fiecărei comune, oraş, municipiu, sector al Municipiului Bucureşti şi judeţ, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local sau central, cu modificările şi completările ulterioare.

d) acordarea gratuită de proteze, orteze şi scaune cu rotile pentru invalizii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;

e) accesul gratuit al copiilor la creşele şi grădiniţele din subordinea administraţiilor locale, precum şi asigurarea gratuită a rechizitelor pentru şcolari, dacă venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

f) acordarea o singura data, a unei subvenţii de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 50.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuinţe în localitatea de domiciliu, precum şi posibilitatea garantării creditelor contractate cu indemnizaţia calculată conform prevederilor prezentei legi;

g) atribuirea, în proprietate, a 10.000 mp de teren extravilan, iar in cazul in care nu exista posibilitatea atribuirii terenului Primaria si Consiliul Local au obligatia de a despagubi pecuniar solicitantii la valoarea medie a pietii. Suprafeţele de teren vor fi atribuite prin consiliile locale de la instituţiile administraţiei locale sau centrale;

h) atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci;

i) accesul gratuit al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 4 alin. (1) - cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective şi de la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate la tratamente şi medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament şi staţiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor;

j) accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

k) transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători; anual - 12 călătorii gratuite dus-întors până în localitatea reşedinţă de judeţ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care domiciliază în mediul rural. În limita celor 12 călătorii gratuite pot călători şi membrii familiei titularului. De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;

l) Scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă din proprietate şi terenul aferent acesteia si pentru autoturisme hycomat sau mototriciclu, precum si scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat;

(1) atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzător standardelor internaţionale sau autoturism hycomat pentru marii mutilaţi şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;

m) acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);

n) pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege;

o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie.

(2) Drepturile nu se acordă prin intermediari decat personal, celui care deţine una din calităţile şi titlurile conferite de prezenta lege, exceptie facand situatia prevazuta la art.4 alin.(4) lit.a.

(3) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi.

(4) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

(5) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor trebuie să conţină documentaţia existenta in momentul dobandirii uneia din calitatile si titlurile conform Legii nr.42/1990 cu completarile si modificarile ulterioare sau a <LLNK 11996 566 20 301 0 33>Hotărârii Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie. In cazul in care documentele mentionate mai sus lipsesc, solicitantul poate depune copiile legalizate ale acestora pentru completarea dosarului. Depunerea la dosar a documentelor datate ulterior dobandirii certificatului in baza Legii nr.42/1990 nu sunt considerate probe care ar fi putut sta la baza dobandirii uneia din calitatile si titlurile conferite in baza Legii mentionate mai sus, doar in cazul hotararilor institutiilor abilitate emise in urma unei anchete ramase definitive si irevocabile.

Dosarele trebuie sa contina avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal infiintate până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către Secretarul de Stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi de către Preşedintele Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989.

(6) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989, conform prevederilor prezentei legi, face propuneri Preşedintelui României pentru acordarea ordinului prevăzut la art. 3 alin. (3).


Art.6.- Agenţii economici care angajează persoanele ce îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 4 alin. (1) beneficiază de facilităţile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă şomerilor şi tinerilor absolvenţi.

Art.7.- Dispoziţiile prezentei legi se aplică la propunerea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, persoanelor care până la data de 22 decembrie 1989 au activat in structuri militarizate precum şi salariatilor civili din aceste instituţii respectiv, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Securitate, Gărzi Patriotice,etc, care au dobândit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b.

Drepturile pecuniare ale acestora se atribuie de ministerele din care au facut parte aceste persoane.


Art. 8.- De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele, civili sau militari, care sunt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, precum şi persoanele care au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei.


Art. 9.- (1) La cererea titularului, certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea <LLNK 11990 42 11 221 0 17>Legii nr.42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, după verificarea dosarelor, potrivit art. 5 alin. (3), (4) şi (5), se vor preschimba de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, până la data de 30.06.2009.

(2) Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum şi preşedinţii organizaţiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru eliberarea avizelor, autenticitatea documentelor si corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi avizate de Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1).

(3) În cazul în care se dovedeşte că documentele aflate într-un dosar pentru care s-a solicitat preschimbarea certificatelor sunt false, persoanele care au solicitat avizul şi cele care l-au acordat răspund penal şi civil în solidar pentru recuperarea prejudiciului creat în urma acordării drepturilor prevăzute în Legea nr. 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.

(4) Certificatele eroilor-martiri se eliberează şi se acordă la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, şi se atribuie urmaşilor acestora, conform normelor metodologice.

(5) Contestaţiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor, conform prezentei legi, se vor adresa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, care le va solutiona sau va solicita Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, precum si altor institutii cu competenta de ancheta, verificarea tuturor aspectelor sesizate.

(a) Comisia Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 in baza rezolutiilor institutiilor mentionate mai sus va emite decizie ce va fi publicata in Monitorul Oficial.

(b) Dupa finalizarea activitatii de preschimbare a certificatelor Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si Comisia Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 vor incheia un raport comun cuprinzand intreaga activitate a celor doua institutii ce va fi publicat in Monitorul Oficial.

(6) În conformitate cu prevederile prezentei legi, titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) se atribuie, prin decret, de către Preşedintele României, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 , cu avizul Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, dupa publicarea in Monitorul Oficial al raportului mentionat la art.9 alin.(5) lit.b.

Titlurile emise anterior in baza Legii nr.341/2004 raman valabile.


Art.10.(1) Persoanele care nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (5) şi care, în termen de 6 luni, nu fac contestaţie îşi pierd calitatea deţinută anterior.

(2) Persoanelor care au participat la Revoluţie, dar nu se încadrează în criteriile prevăzute de <LLNK 11996 566 20 301 0 33>Hotărârea Guvernului nr. 566/1996, cu modificările ulterioare, li se va atribui calitatea onorifică de participant la Revoluţia română din decembrie 1989, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(a) Persoanele care au detinut in baza Legii nr.42/1990 una sau doua din calitatile prevazute la art.3 si nu pot face dovada decat pentru o singura calitate i se va atribui calitatea pentru care detine documente.


Art.11.- Comisia parlamentară pentru controlul aplicării <LLNK 11990 42 11 221 0 17>Legii nr. 42/1990 îşi continuă activitatea în condiţiile prezentei legi sub denumirea "Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989", care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va soluţiona contestaţiile prevăzute la art. 9 alin. (5) şi va aviza iniţiativele legislative cu referire la acest moment crucial din istoria României. Comisia va fi constituită in special din parlamentari care au dobândit una dintre calităţile prevăzute la art. 3.


Art.12.- Prefecturile vor transmite trimestrial Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 liste nominale cu situaţia acordării drepturilor ce revin persoanelor prevăzute prin prezenta lege, precum şi motivarea neacordării acestora.


Art.13.- (1) Ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale sunt obligate să urmărească şi să asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovaţi, în condiţiile legii.

(3) Persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au deţinut drepturi prin atribuire de proprietate, concesionare sau închiriere, în conformitate cu prevederile <LLNK 11990 42 11 221 0 17>Legii nr. 42/1990, nu vor mai beneficia de aceleaşi drepturi conform prezentei legi.


Art.14.- În vederea studierii aspectelor legate de condiţiile interne şi internaţionale ale declanşării şi desfăşurării Revoluţiei române din decembrie 1989, se înfiinţează un Institut pentru Studiul Revoluţiei. Organizarea şi funcţionarea institutului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


Art.15.- Fundaţia Fondul Libertatea, constituită prin <LLNK 11990 124 401801 0 26>Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările ulterioare, îşi continuă activitatea în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, sub controlul Comisiei Parlamentare constituite potrivit art. 11 şi în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Art.16.- În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor aproba prin Hotărâre a Guvernului.


Art.17.- Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, <LLNK 11990 42 11 201 0 17>Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.